Bộ đề luyện thi giờ Anh lớp 4 qua mạng giúp các em học sinh lớp 4 làm quen với những dạng bài bác tập từ cơ bản tới nâng cao. Vày vậy, những bộ đề ôn luyện tiếng Anh này sẽ giúp đỡ tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ dàng để trẻ học tập tiếng Anh hiệu quả hơn.

Mời thầy cô, bố mẹ cùng những concùng tìm hiểu thêm 5 bộ đề được hijadobravoda.com soạn theo chuẩn chỉnh chương trình Bộ giáo dục và đào tạo dưới đây!

Tổng quan liêu về đề thi

Trong bộ đề luyện thi giờ đồng hồ Anh lớp 4 qua mạngcó những dạng bài xích tập như: Khoanh một từ khác với tự còn lại, nối câu, xong bài hội thoại, áp dụng tranh lưu ý để hoàn thành câu, tìm đôi bạn thích hợp, đánh số khớp ứng vào hình vẽ, thu xếp lại câu, chọn từ đúng....

Bạn đang xem: Làm bài tập tiếng anh lớp 4 trên mạng

Với những dạng bài bác tập, các nhỏ xíu sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức không giống nhau từ từ bỏ vựng cho ngữ pháp, trường đoản cú từ solo đến câu hoàn chỉnh. Mời thầy cô và những em cùng xem thêm 5 bộ đề thi giờ Anh.

*

Luyện đề thi thường xuyên giúp trẻ tiếp cận dần dần, từ nặng nề đến dễ để học tập tiếng Anh công dụng hơn

Bộ đề thi số 1

Phần 1: Pick the right answer (Chọn đáp án chuẩn cho mỗi thắc mắc dưới đây)

1. Where _____ you from? I am from Vietnam.

A. Is B. Be C. Am D. Are

2. There _____ twenty students in my class.

A. Is B. Am C. Are D. Don't

3. A: Hi! My name is Tuan

B: I am Minh. Nice khổng lồ meet _____.

A. You B. His C. Her D. She

4. Choose the odd one out.

A. Cát B. Dog C. House D. Cow

5. My brother _____ 5 years old.

A. Am B. Is C. Are D. Be

6. Choose the odd one out.

A. Soccer B. Physics C. Music D. Maths

7. Tuan is my _____ too.

A. He B. She C. Friend D. Be

8. We vì many exercises ______ Math lessons.

A. To B. So C. During D. But

9. Is ______ house big?

A. You B. Your C. Yours D. Yous

10. Tuan is _____ neighbour.

A. He B. Him C. They D. His

Phần 2: Fill the blank (Điền từ/ chữ cái không đủ vào nơi trống)

11. Vày you want a cup of coffee? _ _, I am not.

12. A ch_ _ken

13. Stand _ _, please.

14. _ _ose are my notebooks.

15. A. Where is Tuan from?

B: _ _ is from Thailand.

16. Home w_ _k

17. This is my h_use.

18. Suns_ _ne

19. There are twenty chairs _ _ my classroom.

20. I _ _ _ swim but I can't dive.

Phần 3: Cool pair matching (Nối từ giờ đồng hồ Anh với khái niệm Tiếng Việt tương ứng)

21. Pencil

A. Trái táo

22. Apple

B. Dòng giường

23. Bed

C. Mẫu bàn

24. Table

D. Ngôi nhà

25. Cat

E. Nhỏ Mèo

26. House

F. Cây bút chì

Đáp án

1

D

5

B

9

B

13

up

17

o

21

F

25

E

2

C

6

A

10

D

14

Th

18

hi

22

A

26

D

3

A

7

C

11

No

15

He

19

in

23

B

4

C

8

C

12

ic

16

or

20

can

24

C

*

Với các dạng bài xích tập, các nhỏ nhắn sẽ được rèn luyện nhiều phần kiến thức khác nhau

Bộ đề thi số 2

Phần 1: Complete the conversation below (Hoàn thành đoạn hội thoại sau)

Conversation 1:

A: Hi, Tuan. How (1)……………. You, today?

B: I’m fine, (2)………………

A: vày you (3)………………. English today?

B: No, I don’t

A: (4)………… subjects do you have today?

B: (5) M_ _ _ & Physics.

Conversation 2:

A: vày you lượt thích English?

B: Yes, I do. I (6) ……………very much.

A: When bởi vì you have (7) A_ _?

B: I have it on (8) Tu_ _ _ _ _ và on Thursday.

A: (9) ………………….do you vì during Art lesson?

B: I learn to lớn (10) d _ _ _a people & objects.

Phần 2: Fill in the paragraph (Hoàn thành đoạn văn sau)

A. Animals B. Bad smell C. Zoo D. Roar E. Blow bubble F. Fly

Minh and his friends are at the (11) ___________ now. They lượt thích the (12) ___________ very much. Tuan likes elephants because they can (13) ___________. But Minh does not like elephants because they have (14) ____________. Lan likes tigers because they can (15) ___________. Hue likes eagles because they can (16) ____________.

Phần 3: Complete the sentences with suggested pictures (Hoàn thành câu với tranh gợi ý)

17

He is a ……………………………

*

18

There is an ……………………………

*

19

There are …………………… children.

*

20

The boy is holding a ……………………………

*

21

The ………… is sitting on the girl’s shoulder.

*

22

The boy is wearing a ……………………………

*

23

This is my ……………………………

*

24

There are …………………………… eggs.

*

25

They are ……………………………

*

Đáp án

1

are

6

like

11

C

16

F

21

monkey

2

And you?

7

rt

12

A

17

doctor

22

shirt

3

learn/study

8

esday

13

E

18

elephant

23

school

4

What

9

What

14

B

19

five

24

three

5

ath

10

aw

15

D

20

pencil

25

singing

*

Bố bà bầu nên lựa chọn bộ đề tương xứng với năng lực của bé

Bộ đề thi số 3

Phần 1: Leave me out (Loại quăng quật 1 cam kết tự để sở hữu từ trả chỉnh)

1. COSLD

2. STUADENT

3. ENJGINEER

4. STPOON

5. CHIACKEN

6. COMQPUTER

7. FOGUR

8. FALRMER

9. BOASRD

10. CZLOUD

11.STWING

12.BAXNANA

13. COGME

14. THUERSDAY

15. CONMB

16. DTOG

Phần 2: Find the right letters (Điền vào ký tự đúng)

17. Ho_ many eggs are there?

18. Th_ _ e are four people in my family.

19. C_ _ you sing a song?

20. Bởi you _ _ke Math?

21. They _ _e doctors.

Đáp án

1

S

4

T

7

G

10

Z

13

G

16

T

19

an

2

A

5

A

8

L

11

T

14

E

17

w

20

li

3

J

6

Q

9

S

12

X

15

N

18

er

21

ar

*

Bên cạnh việc rèn luyện thường xuyên, phụ huynh nên khuyến khích và chuẩn bị xếp thời gian nghỉ ngơi phải chăng cho bé

Bộ đề thi số 4

Phần 1: Complete the sentences (Viết câu hoàn chỉnh)

1. My mother / nurse

………………………………………………………………………………..

2. When / learn / English?

………………………………………………………………………………..

3. I / khổng lồ school / 6.30 a.m

………………………………………………………………………………..

4. Nice lớn / you

………………………………………………………………………………..

5. There / four / eggs / the table

………………………………………………………………………………..

Phần 2: Odd one out (Chọn từ khác loại với hồ hết từ còn lại)

6. A. Read B. Learn C. Letter

7. A. Doctor B. Nurse C. House

8. A. Working B. Sit C. Stand

9. A. Learning B. Walking C. Badminton

10. A. Always B. Never C. Usually

Phần 3: Choose the right answer (Khoanh tròn vào câu trả lời đúng)

11. Those are my________

A. Pencil B. Pencils C. A pencil

12. ______ vì chưng you have English?

A. When B. Why C. What

13. I have Art ____ Tuesday.

A. On B. In C. During

14. I sing a song during ______ lesson.

A. Art B. Music C. Maths

Phần 4: Match column A with column B (Nối cột A với cột B)

AB

15. What time vày you go lớn sleep?

16. What subjects do you like?

17. What’s your favourite fruit?

18. What colour is your shirt?

19. Would you lượt thích an orange?

20. Why bởi you want to go to the zoo?

A. My favourite fruit is apple.

B. Because I want lớn see animals.

C. No, thank you.

D. I lượt thích English and Art.

E. They’re black.

F. At 9 p.m.

Đáp án

1

My mother is a nurse.

6

C

11

B

16

D

2

When bởi you learn English?

7

C

12

A

17

A

3

I go khổng lồ school at 6.30 a.m.

8

A

13

A

18

E

4

Nice khổng lồ meet you.

9

C

14

B

19

C

5

There are four eggs on the table.

10

B

15

F

20

B

*

Sự khuyến khích của bố mẹ là rượu cồn lực để con học tập và cố gắng

Bộ đề thi số 5

Phần 1: Choose the right answer (Khoanh tròn vào lời giải đúng)

1. What time does .............. Wake up?

A. He B. They C. You

2. What ............. Are your shoes? They are brown.

A. Colour B. Time C. Would

3. Vì you have Math today? No,…………

A. I am B. I vị C. I don’t

4. I am hungry. Let’s go lớn the.....................

A. Restaurant B. Post office C. Zoo

5. ........... Tuan works from 9.00a.m to 6.00 p.m?--> Yes, he does.

A. Vày B. Does C. Did

Phần 2: Complete the dialogue with appropriate words (Hoàn thành đoạn hội thoại với trường đoản cú gợi ý)

A. Too B. Singer C. Swing D. Why E. From F. Doctor G. About H. Singing I. Very

Nam: vì you like (6) ……….........., Tuan?

Alan: Yes. I love it (7) ............ Much.

Xem thêm: Nam 1989 Cung Gì Để Cuộc Sống Và Làm Ăn Hanh Thông, Sinh Năm 1989 Cung Gì

Nam: (8) .................... Bởi vì you lượt thích it?

Alan: Because I want to become a (9) …............. Và how (10) ............. You?

Nam : I want to lớn become a (11) ..............

Phần 3: Odd one out (Chọn một từ bỏ khác một số loại với số đông từ còn lại)

12. A. Monday B. Tuesday C. Friday D. Tomorrow

13. A. Headache B. Toothache C. Problem D. Fever

14. A. Cool B. Weather C. Cold D. Hot

15. A. When B. Why C. What D. The

16. A. Subject B. English C. Math D. Art

17. A. American B. England C. Vietnam D. Singapore

18. A. Xanh B. Green C. Trắng D. Dog

19. A. Elephant B. Circus C. Tiger D. Monkey

20. A. Shorts B. T-shirt C. Zoo D. Jean

21. A. Engineer B. Cinema C. School D. Bookshop

Đáp án

1

A

4

A

7

I

10

G

13

C

16

A

19

B

2

A

5

B

8

D

11

F

14

B

17

A

20

C

3

C

6

H

9

B

12

D

15

D

18

D

21

A

Bên cạnh cho nhỏ bé luyện tập thi giờ Anh lớp 4 qua mạng với những bộ đề trên, nhiều phụ huynh chọn hijadobravoda.com - ứng dụng học giờ Anh online quality cao nhằm hỗ trợ bé xíu học và thi tốt hơn. Phụ huynh cùng trẻ thuộc trải nghiệm ngay ứng dụng hijadobravoda.com tại đây với tài khoản học thử: