*
*
*
*
*
*
*
*Bạn đang xem: Nguyên tố hóa học là những nguyên tử có cùng

Trong những dãy kí hiệu nguyên tử sau: (_7^14A,,,_9^19B,,,_26^56E,,,_27^56F,,,_8^17G,,,_10^20H,,,_11^23I,,,_10^22M)

Các kí hiệu nào thuộc chỉ cùng 1 nguyên tố hóa học ?


Biết cân nặng của nguyên tử cacbon 12 vội 11,9059 lần trọng lượng của nguyên tử hiđro. Hỏi trọng lượng của nguyên tử hiđro bằng bao nhiêu u?


Cho biết khối lượng của nguyên tử cacbon 12 là 19,9265 . 10-27kg; cân nặng nguyên tử của Be là 9,012u. Khối lượng của Be là từng nào gam?


Agon bóc tách ra từ bầu không khí là các thành phần hỗn hợp của 3 đồng vị: 99,6%40Ar, 0,063%38Ar, 0,337%36Ar. Tính thể tích của 10 gam Ar ở đk tiêu chuẩn.


Đồng tất cả 2 đồng vị (_29^63Cu)và (_29^65Cu). Nguyên tử khối vừa phải của đồng là 63,54. Thành phần phần trăm số nguyên tử của từng đồng vị là


Khối lượng nguyên tử vừa đủ của bo (B) là 10,812. Số nguyên tử (_5^11B) khi gồm 94 nguyên tử (_5^10B) là


Hai đồng vị bao gồm số khối trung bình 40,08 đvC. Nhị đồng vị này có số nơtron hơn nhát nhau là 2. Đồng vị có số khối bé dại chiếm 96%. Số khối mỗi đồng vị là


Hiđro bao gồm nguyên tử khối là 1,008. Hỏi có bao nhiêu nguyên tử của đồng vị (_1^2H)trong 1 ml nước (cho rằng nội địa chỉ bao gồm 2 đồng vị (_1^2H,,,_1^1H)), cho M = 18, trọng lượng riêng của nước là 1 trong g/ml ?


Nguyên tử khối của B là 10,81. B bao gồm 2 đồng vị 10B với 11B. Xác suất đồng vị 11B vào H3BO3 (biết MH = 1 cùng MO = 16) là


Một lếu láo hợp gồm hai đồng vị tất cả số khối vừa phải 31,1 và tất cả tỉ lệ tỷ lệ các đồng vị là 90% với 10%. Tổng số phân tử trong nhị đồng vị là 93 với tổng số hạt không sở hữu điện bằng 0,55 lần toàn bô hạt sở hữu điện. Số nơtron của đồng vị tất cả số khối to hơn là
Xem thêm: Tập Bản Đồ 7 Bài 40 - Giải Bài Tập Địa Lí 7

Nguyên tố X bao gồm 3 đồng vị là X1 chiếm 92,23%, X2 chiếm phần 4,67% cùng X3 chỉ chiếm 3,1%. Tổng số khối của 3 đồng vị bởi 87. Số nơtron vào X2 nhiều hơn thế X1 1 hạt. Nguyên tử khối trung bình của X là 28,0855. Số khối của X3 là


Trong từ bỏ nhiên, nguyên tố Clo có 2 đồng vị 35Cl và 37Cl có phần trăm số lượng khớp ứng là 75% và 25%. Thành phần Cu có 2 đồng vị trong những số ấy 63Cu chỉ chiếm 73% số lượng. Biết Cu và Cl tạo được hợp hóa học CuCl2 trong số ấy Cu chiếm 47,228% khối lượng. Đồng vị còn lại của Cu là