d) Một khu đất nền hình chữ nhật gồm chiều rộng lớn 378m, chiều lâu năm gấp 3 chiều rộng. Tính diện tích s khu khu đất đó.

Bạn đang xem: Phiếu bài tập toán tuần 13 lớp 4

A. đôi mươi 432m2 B. 122 479m2

C. 429 642m2 D. 428 652m2

Bài 2: Đúng ghi Đ, không nên ghi S: 

*

Bài 3: Điền số tương thích vào chỗ chấm:

a) 100kg = …….tạ

100 yến = ……tấn

3000kg = ……tấn

500kg = …….tạ

50 tạ = ……..tấn

7 tấn = ……….kg

b) (100dm^2) (= …....m^2) 

(2300dm^2 = .......m^2)

(2500cm^2)(= …...dm^2)

(300000cm^2 = ......m^2)

(3m^2 = ..........cm^2)

(7m^2 = ...........dm^2)

Bài 4: Đặt tính rồi tính

a) (365 imes 215)

……………

……………

……………

……………

……………

b) (547 imes 112)

……………

……………

……………

……………

……………

c) (978 imes 302)

……………

……………

……………

……………

……………

Bài 5: Một xí nghiệp có 238 công nhân, mỗi cá nhân sản xuất được 120 thành phầm trong một ngày, vào một tháng xí nghiệp thao tác làm việc 25 ngày. Hỏi xí nghiệp sản xuất sản xuất được bao nhiêu sản phẩm trong một tháng? (Giải bằng 2 cách)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Bài 6: Tính bằng phương pháp thuận nhân thể nhất:

a) (624 imes 725 + 725 imes 376)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

b) (1996 imes 1001 - 1996)

....................................................................

....................................................................

....................................................................

Lời giải chi tiết

Bài 1:

Phương pháp giải:

a,b) hy vọng nhân nhẩm số tất cả hai chữ số với 11, ta viết tổng của hai chữ số đó vào giữa hai chữ số ban đầu. Giả dụ tổng của nhì chữ số đó lớn hơn 10 thì ta viết chữ số hàng đơn vị vào giữa, lấy chữ số hàng trăm cộng với chữ số hàng chục của chữ số ban đầu.

c) mong tính diện tích s mảnh đất hình vuông ta lấy độ nhiều năm cạnh nhân với bao gồm nó.

d) search số đo chiều lâu năm ta mang chiều rộng nhân cùng với 3.

Tìm diện tích s hình chữ nhật ta đem chiều lâu năm nhân cùng với chiều rộng.

Cách giải :

a) Để tính nhẩm 42 × 11 ta có tác dụng như sau: mang 4 + 2 = 6, viết 6 vào thân 4 và 2, thành 462.

Chọn đáp án C.

b) giải pháp nhẩm :

• 6 cộng 5 bằng 11 ;

• Viết 1 vào thân hai chữ số của số 65, được 615 ;

• thêm 1 vào 6 của 615, được 715.

Vậy : 65 × 11 = 715.

Chọn đáp án B.

c) diện tích s của mảnh đất nền đó là :

215 × 215 = 46225 (m2)

Đáp số : 46225m2.

Chọn câu trả lời A.

d) Chiều dài khu đất đó là:

378 × 3 = 1134 (m)

Diện tích khu đất đó là:

1134 × 378 = 428 652 (m2)

Đáp số : 428 652 m2.

Chọn câu trả lời D.

Bài 2:

Phương pháp giải: 

Thực hiện tại phép tính rồi xác minh đúng sai.

Lưu ý: khi tích riêng vật dụng hai gốm toàn chữ số 0 thì thường thì ta không viết tích riêng đó mà viết gọn gàng lại bằng phương pháp viết tích riêng rẽ thứ ba lùi sang phía trái hai cột đối với tích riêng sản phẩm nhất.

Cách giải:

Đặt tính rồi tính ta có:

*

Vậy ta có công dụng như sau:

a) S b) Đ c) S d) Đ

Bài 3:

Phương pháp giải:

- xác minh rõ đơn vị đã mang đến và đơn vị chức năng cần đổi ở trong bảng đơn vị đo độ dài, đo cân nặng hay đo diện tích.

- Áp dụng những cách đổi đơn vị đo :


1 tấn = 10 tạ = 100 yến = 1000kg ;

1 tạ = 10 yến = 100kg ;

1m2 = 100dm2  ; 1m2 = 10000cm2  ; 1dm2 = 100cm2.

Cách giải :

a) 100kg = 1 tạ

100 yến =1 tấn

3000kg = 3 tấn

500kg = 5 tạ

50 tạ = 5t

7t = 7000kg

b) (100dm^2)(= 1m^2) 

(2300dm^2 = 23m^2)

(2500cm^2)(= 25dm^2)

(300000cm^2 = 30m^2)

(3m^2 = 30000cm^2)

(7m^2 = 700dm^2)

Bài 4:

Phương pháp giải:

Đặt tính thế nào cho các chữ số ở đứng thảng hàng đặt thẳng cột với nhau, sau đó nhân theo đồ vật tự từ nên sang trái.

Cách giải :

a) 

(eginarray*20c imes \endarrayeginarray*20c,,,,,365\,,,,,215\hlineeginarrayl,,,,1825\,,,,365\,underline 730,,,,, \,78475endarrayendarray)


b)

(eginarray*20c imes \endarrayeginarray*20c,,,,,547\,,,,,112\hlineeginarrayl,,,,1094\,,,,547\,underline 547,,,,, \,61264endarrayendarray)

c)

(eginarray*20c imes \endarrayeginarray*20c,,,,,,,,,,,,,,978\,,,,,,,,,,,,,,,302\hlineeginarrayl,,,,,,,,,,,1956\,,,underline 2934,,,,,,, \,,,295356endarrayendarray)

Bài 5:

Phương pháp giải:

Cách 1. Tìm số thành phầm xí nghiệp đó tiếp tế được vào một ngày, rồi search số sản phẩm trong 1 tháng.

Cách 2. Tìm kiếm số thành phầm 1 công nhân làm được trong một tháng rồi tra cứu số sản phẩm toàn bộ công nhân làm cho được trong một tháng.

Cách giải :

Cách 1.

Trong một ngày nhà máy sản xuất đó sản xuất được số thành phầm là:


(238 imes 120 = 28560) (sản phẩm)

Trong một tháng nhà máy sản xuất đó chế tạo được số thành phầm là:

(28560 imes 25 = 714000) (sản phẩm)

Đáp số: (714000) sản phẩm.

Cách 2.

Xem thêm: Vòng Thi Cấp Quận/Huyện Trạng Nguyên Toàn Tài Lớp 5 Cấp Huyện Luyện Tập Gói Mua

Trong một tháng một công nhân tiếp tế được số sản phẩm là:

(120 imes 25 = 3000) (sản phẩm)

Trong một tháng nhà máy sản xuất đó chế tạo được số sản phẩm là:

(3000 imes 238 = 714000) (sản phẩm)

Đáp số: 714000 sản phẩm.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

 (a imes b + a imes c = a imes (b + c);;) (a imes b - a imes c = a imes (b - c))

Cách giải:

a)

(eginarrayl624 imes 725 + 725 imes 376\ = 725 imes left( 624 + 376 ight)\ = 725 imes 1000\ = 725000endarray)

b)

(eginarrayl1996 imes 1001 - 1996\ = 1996 imes left( 1001 - 1 ight)\ = 1996 imes 1000\ = 1996000endarray)