A. PHONICS & VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG) 1. Complete & say aloud. (Hoàn thành cùng đọc to). A. Hello (xin chào) b. Bye (tạm biệt) 2. Vì chưng the puzzle. (Thực hiện nay câu đố). 1. HI 2. NICE 3. ARE 4. HOW 5. FINE 6. HELLO3. Look, read and match. (Nhìn, đọc với nối).

Bạn đang xem: Sách bài tập tiếng anh lớp 3 unit 1


DỊCH VÀ GIẢI SÁCH BÀI TẬP

A. PHONICS and VOCABULARY (PHÁT ÂM VÀ TỪ VỰNG)

2. Do the puzzle. (Thực hiện nay câu đố).

1. Complete và say aloud. (Hoàn thành cùng đọc to).

a. Hello (xin chào) b. Bye (tạm biệt)

1. HI 2. NICE 3. ARE 4. HOW 5. FINE 6. HELLO

3. Look, read và match. (Nhìn, đọc cùng nối).

1 - d 2-b 3 - a 4-c

B.SENTENCE PATTERNS (CẤU TRÚC CÂU)

1. Read & match (Đọc và nối).

1 - c Hello. I"m Nam. Xin chào. Mình là Nam.

2-e Hi, Mai. I"m Quan. Xin chào, Mai. Mình là Quân.

1 - a How are you? các bạn khỏe không?

2 - b I"m fine, thanks. Mình khỏe, cảm ơn.

3 - d Nice lớn meet you. Hết sức vui được gặp gỡ bạn.

2. Match the sentences. (Nối số đông câu sau).

1 - d Hello. I"m Mai. Xin chào. Bản thân là Mai.

Hi, Mai. I"m Quan. Xin chào, Moi. Mình là Quân.

2 - c How are you? chúng ta khỏe không?

Fine, thanks. Khỏe, cảm ơn.

3 - b Goodbye, class. Giã từ cả lớp.

Goodbye, Miss Hien. Từ biệt cô Hiền.

4 - a Bye, Quan. Từ giã Quân.

Bye, Mai. Tạm biệt Mai.

3. Put the words in order. Then read aloud.

(Sắp xếp những từ sau theo trang bị tự đúng. Kế tiếp đọc khổng lồ chúng).

1. Nice to meet you. Hết sức vui được gặp bạn.

2. Hi, Nam. How are you? Xin chào Nam. Bạn khỏe không?

3. I"m fine, thanks. Bản thân khỏe, cảm ơn.

4. Bye, Nam. Giã biệt Nam.


C. SPEAKING (NÓI)

Read & reply. (Đọc với đáp lại).

1. Hello. Xin chào.

Hello, Mai. Xin chào, Mai.

2. Hello. I"m Nam. Xin chào. Bản thân là Nam.

Hello, Nam. I"m Khang. Xin chào, Nam. Bản thân là Khang.

3. Hello. I"m Miss Hien. Xin chào. Tôi là cô Hiền.

Hello, Miss Hien. Xin xin chào cô Hiền.

4. Hello. I"m Quan. I"m in Class 3A.

Xin chào. Mình là Quân. Mình học tập lớp 3A.

Hello, Quan. I"m Khang. I"m in Class 3B.

Xin chào, Quân. Mình là Khang. Mình học tập lớp 3B.

D. READING (ĐỌC HlỂU)

1. Read and match. (Đọc với nối).

1- b Hello. I"m Quan. I"m in Class 3A.

Xin chào. Mình là Quân. Mình học tập lớp 3A.

2- c Hello. I"m Nam. I"m in Class 3A.

Xin chào. Bản thân là Nam. Mình học tập lớp 3A.

3 - a Hello. I"m Mai. I"m in Class 3A too.

Xin chào. Mình là Mai. Tôi cũng học lớp 3A.

2. Read and complete. (Đọc và hoàn thành).

(1) hello (2) how (3) fine (4) fine

Quan: Hello, Miss Hien. How are you?

Quân: Xin chào, cô Hiền. Cô khỏe không ọ?

Miss Hien: Hello, Quan. Fine, thanks. Và you?

Cô Hiền: chào em, Quân. Khỏe, cảm ơn. Còn em thì sao? Quan: I"m fine, thank you. Goodbye, Miss Hien.

Quân: Em khỏe khoắn ạ, cảm ơn cô. Từ biệt cô Hiền.

Miss Hien: Goodbye, Quan.

Cô Hiền: giã từ Quân.

E. WRITING (VIẾT)

1. Look & write. (Nhìn và viết).

1.Hello. I"m Miss Hien. Xin chào. Tôi là cô Hiền.

2.Hi. I’m Quan. Xin chào. Mình là Quân.

3.Hello. I’m Mai. Xin chào. Bản thân là Mai.

4.Hi. I’m Nam. Xin chào. Mình là Nam.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 95 : Luyện Tập, Bài 95 : Luyện Tập

2. Write about you. (Viết về phiên bản thân).

Name: bởi NGOC PHUONG TRINH Tên: Đỗ NGỌC PHƯƠNG TRINH School: Ngoc Hoi Primary School Trường: trường Tiểu học tập Ngọc Hồi Class: 3A