Giải bài bác 1 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 1 (trang 74 SGK Hóa 10): Số thoái hóa của nitơ vào NH4+, NO2– và HNO3 lần lượt là:


C. +3, -3, +5.

Bạn đang xem: Số oxi hóa của fe

D. +3, +5, -3.

Chọn câu trả lời đúng

Lời giải:

B đúng.

Gọi số oxi hóa của N trong số hợp chất là x

Ta tất cả NH4+: x + 4 = 1 ⇒ x = -3 ⇒ Số oxi hóa của N vào NH4+ là -3

NO2–: x + 2.(-2) = -1 ⇒ x = 3 ⇒ số lão hóa của N trong NO2– là +3

HNO3: 1 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 5 ⇒ số oxi hóa của N tròng HNO3 là +5

Giải bài 2 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 2 (trang 74 SGK Hóa 10): Số oxi hóa của Mn, fe trong Fe3+, S trong SO3, phường trong PO43- lần lượt là:

A. 0, +3, +6, +5.

B. 0, +3, +5, +6.

C. +3, + 5, 0, +6.

D. +5, +6, +3, 0.

Chọn đáp án đúng.

Lời giải:

A đúng.

Mn là đối kháng chất nên gồm số lão hóa 0

Fe3+ có số lão hóa +3

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ số lão hóa của S là +6

PO43-: x + 4.(-2) = -3 ⇒ x = 5 ⇒ số thoái hóa của phường là +5

Giải bài 3 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 3 (trang 74 SGK Hóa 10): Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tử trong số hợp chất sau đây: CsCl, Na2O, BaO, BaCl2, Al2O3.

Lời giải:

Cs = 1+; Cl = 1–; na = 1+; O = 2–; tía = 2+; O = 2–

Ba = 2+; Cl = 1–; Al = 3+; O = 2–

Giải bài xích 4 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 4 (trang 74 SGK Hóa 10): Hãy xác định cộng hóa trị của những nguyên tố trong số hợp hóa học sau đây: H2O, CH4, HCl, NH3.

Lời giải:

Cộng hóa trị của những nguyên tố trong phù hợp chất:

H2OCH4HClNH3
Cộng hóa trịH bao gồm cộng hóa trị là 1. O bao gồm cộng hóa trị là 2C gồm cộng hóa trị là 4. H có cộng hóa trị là 1H với Cl đều sở hữu cộng hóa trị là 1N bao gồm cộng hóa trị là 3. H là cùng hóa trị là 1

Giải bài 5 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 5 (trang 74 SGK Hóa 10): Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong các phân tử với ion sau: CO2, H2O, SO3, NH3, NO, NO2, Na+, Cu2+, Fe2+, Fe3+, Al3+.

Lời giải:

O bao gồm số thoái hóa -2, H có số oxi hóa + 1

⇒ Số oxi hóa của những nguyên tố trong các phân tử với ion là:

CO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ C bao gồm số lão hóa +4 vào CO2

H2O: H có số lão hóa +1, O gồm số lão hóa -2.

SO3: x + 3.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số thoái hóa +6 trong SO3

NH3: x + 3.1 = 0 ⇒ x = -3 ⇒ N tất cả số thoái hóa -3 vào NH3

NO: x + 1.(-2) = 0 ⇒ x = 2 ⇒ N có số oxi hóa +2 trong NO

NO2: x + 2.(-2) = 0 ⇒ x = 4 ⇒ N có số thoái hóa +4 trong NO2

Cu2+ có số lão hóa là +2.

Na+ có số thoái hóa là +1.

Fe2+ có số thoái hóa là +2.

Fe3+ có số thoái hóa là +3.

Al3+ có số thoái hóa là +3.

Giải bài 6 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 6 (trang 74 SGK Hóa 10): Viết bí quyết phân tử của không ít chất, trong đó S lần lượt bao gồm số lão hóa -2, 0, +4, +6.

Lời giải:

Công thức phân tử của không ít chất trong các số đó S gồm số oxi hóa -2, 0, +4, +6 thứu tự là : H2S, S, SO2, SO3.

Giải bài bác 7 trang 74 SGK Hóa 10

Bài 7 (trang 74 SGK Hóa 10): Xác định số oxi hóa của những nguyên tố trong những hợp chất, 1-1 chất cùng ion sau:

a) H2S, S, H2SO3, H2SO4.

b) HCl, HClO, NaClO2, HClO3, HClO4.

c) Mn, MnCl2, MnO2, KMnO4.

d) MnO4–, SO42-, NH4+.

Lời giải:

a) O tất cả số lão hóa -2, H tất cả số oxi hóa +1 trong các hợp chất.

⇒ Số lão hóa của S trong những chất :

H2S: 1.2 + x = 0 ⇒ x = -2 ⇒ số oxi hóa của S là -2 trong H2S

S đơn chất có số lão hóa 0

H2SO3: 1.2 + x + 3.(-2) = 0 ⇒ x= 4 ⇒ S có số oxi hóa +4 vào H2SO3

H2SO4: 1.2 + x + 4.(-2) = 0 ⇒ x = 6 ⇒ S có số thoái hóa +6 vào H2SO4

b)Tương tự số lão hóa của Cl trong những hợp chất là:

*

c) tương tự số lão hóa của Mn trong số chất:

*

d) tương tự số thoái hóa của Mn trong những chất

*

Lý thuyết Hóa trị với số oxi hóa

I. Hóa trị

a/ Hóa trị vào hợp hóa học ion

-Trong những hợp chất ion , hóa trị của một nguyên tố bởi điện tích của ion cùng được gọi là năng lượng điện hóa trị của thành phần đó.

Ví dụ: Trong hợp chất NaCl , Na gồm điện hóa trị 1+ cùng Cl có điện hóa trị 1–

Trong hợp chất CaF2, Ca bao gồm điện hóa trị 2+ cùng F có điện hóa trị 1–

– Quy cầu , khi viết điện hóa trị của yếu tắc , ghi cực hiếm điện tích trước, dấu của điện tích sau.

– các nguyên tố sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IA , IIA , IIIA có số electron ở phần bên ngoài cùng là 1, 2, 3 rất có thể nhường nên có điện hóa trị là 1+ , 2+ , 3+

– các nguyên tố phi kim thuộc team VIA , VIIA nên bao gồm 6, 7 electron lớp ngoài cùng, có thể nhận thêm 2 hay1 electron vào phần bên ngoài cùng , nên bao gồm điện hóa trị 2– , 1–

b/ Hóa trị vào hợp hóa học cộng hóa trị

Quy tắc : Trong các hợp hóa học cộng hóa trị, hóa trị của 1 nguyên tố được khẳng định bằng số links cộng hóa trị của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử và được gọi là cùng hóa trị của yếu tắc đó.

Ví dụ: Hoá trị những nguyên tố vào phân tử nước cùng metan

H – O – H

*

Trong H2O : yếu tắc H bao gồm cộng hóa trị 1 , thành phần O bao gồm cộng hóa trị 2

Trong CH4 : yếu tắc C có cộng hóa trị hóa trị 4 , nguyên tố H bao gồm cộng hóa trị 1

II. Số oxi hóa

a/ Số OXH của một nguyên tố vào phân tử là điện tích của nguyên tử nguyên tố kia trong phân tử, nếu trả định rằng mọi link trong phân tử đầy đủ là links ion.

b/ các quy tắc khẳng định số OXH

Quy tắc 1 : Số OXH của những nguyên tố trong số đơn chất bởi không

Quy tắc 2 : trong 1 phân tử, tổng cộng OXH của những nguyên tố bằng 0

Quy tắc 3 : Số OXH của các ion đơn nguyên tử bằng điện tích của ion đó . Trong ion đa nguyên tử , tổng số OXH của các nguyên tố bởi điện tích của ion.

Xem thêm: Cách Cố Định Dòng Đầu Trong Excel, Cố Định Ngăn Để Khóa Các Hàng Và Cột

Quy tắc 4 : Trong hầu hết các hợp chất, số OXH của H bằng +1 , trừ một số ít trường phù hợp như hidrua, kim loại (NaH , CaH2 ….) . Số OXH của O bằng –2 trừ trường thích hợp OF2 , peoxit (chẳng hạn H2O2 …)

Lưu ý: Số OXH được viết bằng văn bản số thường dấu để phía trước cùng được đặt ở trên kí hiệu nguyên tố.