Bài tập và thực hành thực tế 1 Tin học lớp11. Giải câu 1 cho câu 10 trang 35 . Hãy cho thấy thêm sự khác nhau giữa hằng có đặt tên và biến…

Câu 1: Hãy cho thấy sự không giống nhau giữa hằng tất cả đặt tên cùng biến.

Bạn đang xem: Tin học 11 bài tập và thực hành 1

Sự không giống nhau giữa hằng gồm đặt tên và phát triển thành đó là: quan tâm mặt lưu trữ giá trị của hằng và trở nên trong RAM thì: cực hiếm trong ô lưu giữ của hằng gồm đặt thương hiệu là không nuốm đổi, còn quý hiếm trong ỏ lưu giữ của đổi mới thì cỏ thể đổi khác tại từng thời điểm triển khai chương trình.

Câu 2: Tại sao buộc phải khai báo biến?

Trả lời

Khai báo biến nhằm các mục tiêu sau:

– xác minh kiểu của biến. Trình dịch vẫn biết cách tổ chức triển khai ô nhớ đựng giá trị của biến. Đưa tên đổi mới vào danh sách các đối tượng được lịch trình quản lí.

– Đưa tên thay đổi vào danh sách các đối tượng người dùng được lịch trình quản lí.

– Trình dịch biết cách truy cập giá trị của đổi mới và áp dụng thao tác làm việc thích hợp mang lại biến.

Câu 3: Trong Pascal, nếu một thay đổi chỉ nhận giá trị nguyên trong phạm vi từ 10 mang lại 25532 thì trở nên đó có thể được khai báo bằng các kiểu tài liệu nào?

Trong Pascal, trường hợp một đổi mới chỉ nhận quý giá nguyên vào phạm vi từ 10 cho 25532 thi đổi thay đó có thể được khai báo bằng những kiểu dữ liệu: integer, real, extended, longint.

Câu 4: Biến P hoàn toàn có thể nhận những giá trị 5; 10; 15; 20; 30; 60: 90 và đổi thay A có thể nhận các cực hiếm 0,1 ; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5. Khai báo nào trong số khai báo sau là đúng?

a) var X, P: byte;

b) var p, X: real;

c) var p. : real; d) var X: real,

X: byte; P: byte;

Trong những khai báo bên trên thì khai báo ờ những câu b cùng d là đúng, mặc dù khai báo của câu d là xuất sắc hơn.

Câu 5: Để tính diện tích s S của hình vuông vắn có các cạnh A với giá trị nguyên nằm trong phạm vi từ 100 đến 200, giải pháp khai báo S nào dưới đây là đúng cùng tốn ít bộ lưu trữ nhất?

a) var S: integer;

b)var S: real;

c) var S: word;

d) var S: longit:,

e) var S: boolean;

Để tính diện tích của hình vuông có các cạnh A với giá trị nguyên phía trong phạm vi tự 100 cho 200, thì những khai báo b, c, d là hầu hết đúng. Cơ mà kia báo C là rất tốt và tổn ít bộ nhớ lưu trữ cần lưu lại trữ.

Câu 6: Hãy viết biểu thức toán học sau đây trong Pascal: 


Quảng cáo


*

( 1 +z) *(x +y/z)/(a-1/(1 +x*x *x))

Câu 7: Hãy chuyển các biểu thức trong Pascal tiếp sau đây sang biểu thức toán học tập tương ứng:

a) a/b*2;

b)a*b*c/2;

a) 1/a*b/c;

d) b/sqrt (a*a+b) ;

a) 2a/b

b) abc/2

c) b/ac

d) b/(√(a2 + b)

Câu 8: Hãy viết biểu thức lôgic cho công dụng true lúc tọa độ (x;y) là vấn đề nằm vào vùng gạch chéo cánh kể cả biên của những hình 9.a với 9.b.

*

*


Quảng cáo


((y1) và ((y > abs(x)) or (y abs(x))

Câu 9: Hãy viết chương trình nhập số a (a>0) rồi tính và chuyển ra diện tích phần được gạch chéo trong hình 3 (kết quả làm tròn đến bốn chữ số thập phân).

*

Qua mẫu vẽ . Ta nhận thấy rằng diện tích phần gạch chéo bằng 1/2 diện tích hình tròn trụ tâm

O(0:0), bán kính R a. Ta lại biết rằng, diện tích hình tròn trụ được tính theo công thức: S = R*R*/Pi; Pi≈3,1416. Lúc đó, lịch trình tính diện tích phần gạch men là như sau:

Program dien_tich_phan_gach;

Uses crt;

Var a: real; Conts pi = 3,1416,

Begin

Clrscr,

Write(‘Nhap ban tởm duong tron a (a>0): ‘)

Readln(a) ,

write(‘Dien tich phan gach cheo la: ‘,a*a*pi/2:20:4);

Readln end .

Xem thêm: Tính Cách Cung Bảo Bình Nữ, 5 Cung Hoàng Đạo Hợp Với Nữ Bảo Bình

Khi chạy chương trình, ví như a = 2 thì diện tích phần gạch là 6.2832;

nếu a = 3 thì diện tích phần gạch men là 14.1372;

nếu a = 5 thì diện tích phần gạch ốp là 3 1.8086

Kết quả chương trình như hình 1 dưới đây:

*

Câu 10: Lập trình tính và gửi ra màn hình hiển thị vận tốc V khi chạm đất của một đồ vật rơi từ chiều cao h, hiểu được V = √2gh , trong số đó g là vận tốc rơi thoải mái và g = 9.8 m/s2. Độ cao h (m) được nhập vào từ bỏ bàn phím.

Chương trình tính và chuyển ra màn hình vận tốc v:

Program tinh_van_toc;

Uses crt,

Constt g = 9.8;

Var v,h: real

Begin

Write(‘Nhap vao bởi cao h= ‘);

readln(h);

V:=sqrt(2*g*h);

write (‘Van toc lúc cham dat la V = ‘ , V: 10 : 2 ‘ , in/ s’ )