hijadobravoda.com trình làng đến các em học sinh lớp 11 bài viết Tìm vi phân của hàm số y = f(x), nhằm mục tiêu giúp các em học giỏi chương trình Toán 11.

*Bạn đang xem: Tính vi phân

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Nội dung bài viết Tìm vi phân của hàm số y = f(x):Tìm vi phân của hàm số y = f(x). Phương pháp. Tính đạo hàm y = f(x). Vi phân của hàm số y = f(x) trên x là df(x) = f"(x)dx. Vi phân của hàm số y = f(x) trên x là d(x) = f"(x)dx. Những ví dụ rèn luyện khả năng Ví dụ 1: Vi phân của hàm số f(x) = 3×2 – x tại điểm x = 2, ứng với Ax = 0,1. Lấy ví dụ như 2: Vi phân của hàm số y = 2x – 3 + 5 bằng biểu thức nào sau đây? hướng dẫn giải: y = 2x + s thì y = 10s. Vậy ay = 10. Ví dụ như 3: Vi phân của hàm số y = x2 – 5x bởi biểu thức như thế nào sau đây? lấy ví dụ như 4: Vi phân của hàm số y = x bằng biểu thức nào sau đây? lấy một ví dụ 5: Vi phân của hàm số y = tan5x bằng biểu thức nào sau đây?Ví dụ 9: mang đến hàm số y. Vi phân của hàm số tại x = -3 là. Lấy ví dụ 11: mang đến hàm số y = tung x. Vi phân của hàm số tại x là. Lấy ví dụ như 12: cho hàm số y = cos22x. Vi phân của hàm số trên x là. Ví dụ như 13: Vi phân của hàm số y = x2 + 3x – 1. Câu 7: mang lại hàm số y = f(x) = (x – 1). Biểu thức nào dưới đây chỉ vi phân của hàm số f? Câu 8: cho hàm số y = f(x) được khẳng định bởi biểu thức sin y = cosx với 0Xem thêm: Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 89 Vở Bài Tập (Vbt) Toán 5 Tập 2