+ sử dụng quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn: Với nhì biểu thức (A, B) mà (B ge 0), ta có:

(AsqrtB=sqrtA^2B), ví như (A ge 0).

Bạn đang xem: Toán 9 bài tập 58 trang 32

(AsqrtB=-sqrtA^2B), giả dụ (A 0).

Lời giải chi tiết:

Cách 1: Ta có:

(5sqrtdfrac15+dfrac12sqrt20+sqrt5)

(eqalign& = sqrt 5^2.1 over 5 + sqrt left( 1 over 2 ight)^2.20 + sqrt 5 cr & = sqrt 25.1 over 5 + sqrt 1 over 4.20 + sqrt 5 cr & = sqrt 25 over 5 + sqrt 20 over 4 + sqrt 5 cr & = sqrt 5 + sqrt 5 + sqrt 5 cr & = left( 1 + 1 + 1 ight)sqrt 5 = 3sqrt 5 cr )

Cách 2:

Ta có:

(5sqrtdfrac15+dfrac12sqrt20+sqrt5)

= (sqrt 5 + dfrac12.2sqrt5+sqrt5)

= (sqrt 5 + sqrt 5 + sqrt 5)

=(3. sqrt 5)


LG b

(sqrtdfrac12+sqrt4,5+sqrt12,5;)

Phương pháp giải:

+ áp dụng quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn: Với nhì biểu thức (A, B) mà lại (B ge 0), ta có:

(AsqrtB=sqrtA^2B), nếu (A ge 0).

(AsqrtB=-sqrtA^2B), nếu (A 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có: 

(sqrtdfrac12+sqrt4,5+sqrt12,5)

(eqalign& = sqrt 1 over 2 + sqrt 9 over 2 + sqrt 25 over 2 cr & = sqrt 1 over 2 + sqrt 9.1 over 2 + sqrt 25.1 over 2 cr & = sqrt 1 over 2 + sqrt 3^2.1 over 2 + sqrt 5^2.1 over 2 cr & = sqrt 1 over 2 + 3sqrt 1 over 2 + 5sqrt 1 over 2 cr & = left( 1 + 3 + 5 ight).sqrt 1 over 2 cr & = 9sqrt 1 over 2 = 91 over sqrt 2 cr & = 9.sqrt 2 over sqrt 2.sqrt 2 = 9sqrt 2 over 2 cr )


LG c

(sqrt20-sqrt45+3sqrt18+sqrt72;)

Phương pháp giải:

+ áp dụng quy tắc gửi thừa số vào trong vệt căn: Với nhị biểu thức (A, B) mà (B ge 0), ta có:

(AsqrtB=sqrtA^2B), ví như (A ge 0).

(AsqrtB=-sqrtA^2B), giả dụ (A 0).

Lời giải chi tiết:

Ta có:

(eqalign& sqrt 20 - sqrt 45 + 3sqrt 18 + sqrt 72 cr & = sqrt 4.5 - sqrt 9.5 + 3sqrt 9.2 + sqrt 36.2 cr & = sqrt 2^2.5 - sqrt 3^2.5 + 3sqrt 3^2.2 + sqrt 6^2.2 cr & = 2sqrt 5 - 3sqrt 5 + 3.3sqrt 2 + 6sqrt 2 cr & = 2sqrt 5 - 3sqrt 5 + 9sqrt 2 + 6sqrt 2 cr & = left( 2sqrt 5 - 3sqrt 5 ight) + left( 9sqrt 2 + 6sqrt 2 ight) cr & = left( 2 - 3 ight)sqrt 5 + left( 9 + 6 ight)sqrt 2 cr & = - sqrt 5 + 15sqrt 2 = 15sqrt 2 - sqrt 5 cr )


LG d

(0,1.sqrt200+2.sqrt0,08+0,4.sqrt50)

Phương pháp giải:

+ áp dụng quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn: Với nhị biểu thức (A, B) nhưng (B ge 0), ta có:

(AsqrtB=sqrtA^2B), trường hợp (A ge 0).

Xem thêm: Tập Bản Đồ Địa Lí 9 Bài Tập Bản Đồ 9 Bài 7 Tập Bản Đồ Mới Nhất 2022

(AsqrtB=-sqrtA^2B), nếu như (A 0).

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có:

(eqalign& 0,1sqrt 200 + 2sqrt 0,08 + 0,4.sqrt 50 cr & = 0,1sqrt 100.2 + 2sqrt 0,04.2 + 0,4sqrt 25.2 cr & = 0,1sqrt 10^2.2 + 2sqrt 0,2^2.2 + 0,4sqrt 5^2.2 cr & = 0,1.10sqrt 2 + 2.0,2sqrt 2 + 0,4.5sqrt 2 cr & = 1sqrt 2 + 0,4sqrt 2 + 2sqrt 2 cr & = left( 1 + 0,4 + 2 ight)sqrt 2 = 3,4sqrt 2 cr )