Trả lời Hoạt động, rèn luyện trang 29 Toán 6 Kết nối học thức tập 2. Giải bài bác 7.1 , 7.2, 7.3, 7.4 trang 30 SGK Toán 6 tập 2 Kết nối trí thức với cuộc sống. Bài bác 28. Số thập phân – Chương 7 Số thập phân

Hoạt động 1

Viết các phân số thập phân (dfrac1710;dfrac34100;dfrac251000) dưới dạng số thập phân.

Bạn đang xem: Toán lớp 6 tập 2 bài 28

Viết tử số trước.

Mẫu số bao gồm bao nhiêu số 0 thì di chuyển dấu phấy “,” sang trái từng đấy hàng.

(eginarrayldfrac1710 = 1,7\dfrac34100 = 0,34\dfrac251000 = 0,025endarray)

Hoạt cồn 2

Viết những số đối của các phân số thập phân trên.

Thêm vệt “ – ” vào trước các phân số.

Số đối của (dfrac1710) là ( – dfrac1710)

Số đối của (dfrac34100) là ( – dfrac34100)

Số đối của (dfrac251000) là ( – dfrac251000)

Câu hỏi

Em hãy chỉ ra các số thập phân lộ diện trong đoạn tin hình 7.1a cùng hình 7.1b. Tìm kiếm số đối của những số thập phân đó.

*

*

Tìm những số thập phân: Số bao gồm dấu “,”

Tìm số đối: Thêm lốt “-” trước số thập phân dương, vứt dấu “-” trước số thập phân âm

Hình 7.1a: 29,96; 14,26; 7,5 và 3,4.

Số đối của 29,96 là -29,96

Số đối của 14,26 là -14,26

Số đối của 7,5 là -7,5

Số đối của 3,4 là -3,4.

Hình 7.1b: số -4,2 ; -2,4.

Số đối của -4,2 là 4,2

Số đối của -2,4 là 2,4.

Luyện tập 1

1. Viết những số thập phân (dfrac – 51000;dfrac – 79810) dưới dạng số thập phân.

2. Viết các số thập phân xuất hiện trong đoạn tin hình 7.1b bên dưới dạng phân số thập phân.

*


Quảng cáo - Advertisements


1. Chuyển phần không tồn tại dấu “-” thành số thập phân trước rồi thêm lốt “-” vào trước công dụng nhận được.

2.

Tử số: Viết phần số nguyên và phần thập phân chỉ bỏ đi dấu phẩy.

Mẫu số: Viết hàng đầu trước. Đếm phần thập phân bao gồm bao nhiêu chữ số thì thêm bấy nhiêu số 0 vào bên nên số 1.

1.

(dfrac – 51000 = – 0,005;dfrac – 79810 = – 79,8)

2.

( – 4,2 = – dfrac4210; – 2,4 = dfrac – 2410)

Luyện tập 2

Sắp xếp các số sau theo vật dụng tự từ bé bỏng đến mập 0; -8,152; 0,12; -8,9

So sánh những số thập phân:

Số thập phân âm nhỏ dại hơn 0 với số thập phân dương to hơn 0.

Phân chia số thập phân âm với số thập phân dương.

So sánh hai số thập phân âm: Số có số đối lớn hơn thế thì số thập phân đó nhỏ bé hơn.

Số thập phân âm: -8,152;-8,9 đều nhỏ dại hơn 0.

Số thập phân dương: 0,12

Ta thấy 0 8,152 yêu cầu -8,9

*

So sánh nhì số thập phân âm: Số có số đối lớn hơn vậy thì số thập phân đó bé nhỏ hơn.

Xem thêm: Giải Bài Tập Lập Bảng Cân Đối Kế Toán, Bài Tập Về Phương Pháp Tổng Hợp Cân Đối Kế Toán

Ta bao gồm (4,2 > 2,4) đề nghị ( – 4,2 – 7,6)

Giải bài bác 7.4 trang 30 Toán 6 tập 2

Nhiệt độ đông quánh của một chất là ánh sáng mà trên đó chất chuyển từ thể lỏng sang trọng thể rắn.

Nhiệt độ đông sệt của rượu, nước với thủy ngân lần lượt là: ( – 117^circ C;0^circ C; – 38,83^circ C)