Giải toán lớp 8 trang 8, 9 SGK tập 1 Nhân đa thức với nhiều thức vừa đủ và cụ thể nhất, cung cấp các em học viên củng cố kỹ năng và kiến thức và gọi rõ phương pháp giải các dạng bài bác tập vào sách giáo khoa

Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa Toán lớp 8 trang 8 - 9 bài xích Nhân nhiều thức với đa thức được trình bày đầy đủ và đúng chuẩn nhất dưới đây, giúp các bạn học sinh củng cố kiến thức được kiến thức đã học tập và vận dụng nhằm giải những dạng toán tương tự tác dụng nhất.

Bạn đang xem: Toán lớp 8 bài tập trang 8

Giải bài bác 1 trang 8 - 9 SKG Toán 8 tập 1

Làm tính nhân:

a) (x2 – 2x + 1)(x – 1)

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5- x)

Đáp án và lý giải giải:

a) (x2 – 2x + 1)( x – 1)

= x2.(x – 1) + (–2x).(x – 1) + 1.(x – 1)

= x2.x + x2.(– 1) + (– 2x).x + (–2x).(–1) + 1.x + 1.(–1)

= x3 – x2 – 2x2 + 2x + x – 1

= x3 – (x2 + 2x2) + (2x + x) – 1

= x3 – 3x2 + 3x – 1.

b) (x3 – 2x2 + x – 1)(5 – x)

= (x3 – 2x2 + x – 1).5 + (x3 – 2x2 + x – 1).(–x)

= x3.5 + (–2x2).5 + x.5 + (–1).5 + x3.(–x) + (–2x2).(–x) + x.(–x) + (–1).(–x)

= 5x3 – 10x2 + 5x – 5 – x4 + 2x3 – x2 + x

= –x4 + (5x3 + 2x3) – (10x2 + x2) + (5x + x) – 5

= –x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5

Ta có:

(x3 – 2x2 + x – 1).(x – 5)

= (x3 – 2x2 + x – 1).<–(5 – x)>

= – (x3 – 2x2 + x – 1).(5 – x)

= – (–x4 + 7x3 – 11x2 + 6x – 5)

= x4 – 7x3 + 11x2 – 6x + 5.

Giải bài 2 SGK Toán lớp 8 tập 1 trang 8 - 9

Làm tính nhân:


*

*

Đáp án và lí giải giải:


*

*

*

Giải bài bác 3 SGK trang 8 - 9 Toán lớp 8 tập 1

Điền kết quả tính được vào bảng:

Đáp án và khuyên bảo giải:

Rút gọn biểu thức ta có:

A = (x – y).(x2 + xy + y2)

= x.(x2 + xy + y2) + (–y).(x2 + xy + y2)

= x.x2 + x.xy + x.y2 + (–y).x2 + (–y).xy + (–y).y2

= x3 + x2y + xy2 – x2y – xy2 – y3

= x3 – y3 + (x2y – x2y) + (xy2 – xy2)

= x3 – y3.

Xem thêm: Bài 82 Trang 22 Sbt Toán 7 Tập 1 ;82;83;84 Trang 22 Sbt Toán 7 Tập 1

Tại x = –10, y = 2 thì A = (–10)3 – 23 = –1000 – 8 = –1008

Tại x = –1 ; y = 0 thì A = (–1)3 – 03 = –1 – 0 = –1

Tại x = 2 ; y = –1 thì A = 23 – (–1)3 = 8 – (–1) = 9

Tại x = –0,5 ; y = 1,25 thì A = (–0,5)3 – 1,253 = –0,125 – 1,953125 = –2,078125.