Câu 4.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm toán lớp 4 học kì 2

 Một đội người công nhân đắp một quãng con đường dài 180m. Sau một ngày đắp được (dfrac45) quãng đường. Hỏi sót lại bao nhiêu mét quãng đường không đắp?

A. 20m B. 30m

C. 36m D. 40m

Câu 5. Tìm (dfrac25) của 140kg.

A. 56kg B. 58kg

C. 60kg D. 62kg

Câu 6. Trên bạn dạng đồ tỉ trọng 1 : 200, chiều dài phòng học tập lớp em đo được 5cm. Chiều lâu năm thật của phòng học đó là:

A. 500cm B. 1000cm

C. 10 000cm D. 700cm

Phần 2. Tự luận (7 điểm) 

Bài 1. Tính:

(a),,dfrac25 + dfrac34) (b)dfrac32 - dfrac58)

(c),,dfrac37 imes dfrac45) (d),,dfrac25:dfrac23)

Bài 2. tìm (x), biết :

(a); dfrac710 imes x = dfrac12).

(b); x:dfrac58 = dfrac415). 

Bài 3. Một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 136 m, biết chiều dài bởi (dfrac53) chiều rộng.

a) Tính diện tích của thửa ruộng.

b) bạn ta trồng lúa trên thửa ruộng, cứ 1(m^2) thì thu được (dfrac35)kg thóc. Tính số thóc chiếm được trên thửa ruộng đó.

Bài 4. Tính bằng cách thuận luôn thể nhất.

(3 imes dfrac710 + dfrac710 imes 5 + 2 imes dfrac710)

Lời giải chi tiết

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1.

Phương pháp:

- những số có chữ số tận cùng là 0 thì phân tách hết cho tất cả 2 với 5.

- các số gồm tổng những chữ số phân chia hết mang đến 3 thì phân chia hết đến 3.

- Các số tất cả tổng các chữ số phân chia hết đến 9 thì phân chia hết mang đến 9.

Cách giải:

Số chia hết đến 2; 3; 5 cùng 9 là 3960.

Chọn D.

Câu 2.

Phương pháp:

Áp dụng cách đổi: 1m2 = 100dm2. 

Cách giải: 

Ta có: 30m2 3dm2 = 30m2 + 3dm2 = 3000dm2 + 3dm2 = 3003dm2. 

Chọn D.

Câu 3.

Phương pháp:

Áp dụng tính chất: khi nhân cả tử số và mẫu số của một phân số với cùng một trong những tự nhiên khác 0 thì được một phân số bằng phân số sẽ cho.

Cách giải:

Ta có: (dfrac56 = dfrac5 imes 46 imes 4=dfrac2024)

Chọn B.

Câu 4.

Phương pháp:

- Tính quãng đường đã đắp = độ lâu năm cả quãng đường ( imes ,dfrac45).

- Quãng đường không đắp = độ dài cả quãng con đường (-) quãng đường đã đắp.

Cách giải:

Một ngày đội công nhân đắp được quãng đường là:

180 × (dfrac45) = 144 (m)

Còn lại số mét đường chưa đắp là:

180 - 144 = 36 (m)

Đáp số: 36m.

Chọn C.

Câu 5.

Phương pháp:

Muốn tìm (dfrac25) của 140kg ta đem 140 nhân với (dfrac25), kế tiếp ghi thêm đơn vị vào kết quả.

Cách giải:

(dfrac25) của 140kg là

(140 imes frac25 = 56) (kg)

Đáp số: 56kg.

Chọn A.

Câu 6.

Phương pháp:

Muốn tra cứu độ nhiều năm thật ở trong nhà học đó ta rước độ nhiều năm trên bạn dạng đồ nhân với 200.

Cách giải:

Chiều nhiều năm thật ở trong nhà học đó là:

5 × 200 = 1000 (cm)

Đáp số: 1000cm.

Chọn B

Phần 2. Tự luận

Bài 1. 

Phương pháp:

- mong cộng hoặc trừ hai phân số ta quy đồng mẫu số nhì phân số rồi cùng hoặc trừ nhị phân số đó.

- mong mỏi nhân nhì phân số ta mang tử số nhân cùng với tử số, mẫu số nhân với mẫu mã số.

- hy vọng chia hai phân số ta lấy phân số trước tiên nhân với phân số thiết bị hai hòn đảo ngược.


Cách giải:

(a),,dfrac25 + dfrac34 = dfrac820 + dfrac1520 = dfrac2320)

(b)dfrac32 - dfrac58 = dfrac128 - dfrac58 = dfrac78)

(c),,dfrac37 imes dfrac45 = dfrac3 imes 47 imes 5 = dfrac1235)

(d),,dfrac25:dfrac23 = dfrac25 imes dfrac32 = dfrac610 = dfrac35)

Bài 2.

Phương pháp:

Áp dụng những quy tắc:

- mong mỏi tìm thừa số không biết ta đem tích phân tách cho vượt số vẫn biết.

- mong muốn tìm số bị phân tách ta mang thương nhân cùng với số chia.

Cách giải:

(eginarrayla); dfrac710 imes x = dfrac12\,,,,,,,,,x = dfrac12:dfrac710\,,,,,,,,,x = dfrac12 imes dfrac107\,,,,,,,,,x = dfrac1014 = dfrac57endarray).


(eginarraylb); x:dfrac58 = dfrac415\ ,,,,,,,,x = dfrac415 imes dfrac58\ ,,,,,,,,x = dfrac20120 = dfrac16endarray).

Bài 3.

Phương pháp:

- Vẽ sơ đồ cùng tìm chiều dài, chiều rộng theo bài toán tìm nhị số khi biết tổng cùng tỉ số của hai số đó.

- Tính diện tích thửa ruộng ta mang chiều lâu năm nhân với chiều rộng.

- Tính số thóc thu được ta lấy (dfrac35)kg nhân với diện tích s thửa ruộng.

Cách giải:

a) Ta tất cả sơ đồ: 

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần đều bằng nhau là:

5 + 3 = 8 (phần) 

Chiều lâu năm thửa ruộng hình chữ nhật là:

136: 8 × 5 = 85 (m)

Chiều rộng thửa ruộng hình chữ nhật là:

136 – 85 = 51 (m) 

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là:

85 × 51 = 4335 (m2 ) 

b) Số thóc thu được trên thửa ruộng kia là:

4335 × (dfrac35)= 2601 (kg)

Đáp số: a) 4335m2; 

b) 2601kg.

Bài 4. 

Phương pháp:

- Áp dụng tính chất giao hoán của phép nhân.

Xem thêm: Bài Tập Hình Học 9 Chương 2, Một Số Bài Tập Chương Ii Hình Học 9

- Áp dụng phương pháp (a imes b + a imes c + a imes d = a imes (b+c+d)).

Cách giải:

(eginarrayl3 imes dfrac710 + dfrac710 imes 5 + 2 imes dfrac710\ = dfrac710 imes 3 + dfrac710 imes 5 + dfrac710 imes 2\ = dfrac710 imes left( 3 + 5 + 2 ight)\ = dfrac710 imes 10\ = 7endarray)