Giải sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 2

Trọn bộ lời giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Tập 2 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám đít chương trình sách bài tập giờ đồng hồ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về đơn vị trong SBT giờ đồng hồ Anh 6 tiện lợi hơn.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng anh lớp 6

*

Unit 7: Television

Unit 8: Sports and games

Unit 9: Cities of the world

Test yourself 3

Unit 10: Our houses in the future

Unit 11: Our greener world

Unit 12: Robots

Test yourself 4

Sách bài tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 7: Television

A. Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud (Tìm từ có phần gạch chân được phát âm khác các từ còn lại. Nói to những từ)

*

1. A. Thirsty B. Throw C. Theme D. There

2. A. Breathe B. Fourth C. Tooth D. Warmth

3. A. Then B. Thing C. Them D. Their

4. A. Birthday B. Mouthful C. Although D. Worth

5. A. Everything B. Rhythm C. Healthy D. Nothing

Đáp án cùng giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C phân phát âm là /θ/, giải đáp D phân phát âm là /ð/

2. Đáp án A

Các giải đáp B, C, D phân phát âm là /θ/, câu trả lời A phân phát âm là /ð/

3. Đáp án B

Các lời giải A, C, D phân phát âm là /ð/, giải đáp B phát âm là /θ/

4. Đáp án C

Các lời giải A, B, D phát âm là /θ/, đáp án C vạc âm là /ð/

5. Đáp án B

Các câu trả lời A, C, D phạt âm là /θ/, lời giải B phạt âm là /ð/

Exercise 2. Single-underline the words with the /θ/ sound and double-underline the words with the /ð/ sound. Practise saying the sentences (Gạch 1 gạch cho số đông từ tất cả âm /θ/, gạch men 2 gạch ốp cho mọi từ gồm âm /ð/)

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

4. What’s the weather like on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Đáp án:

1. The theatre is at number thirteen.

2. The Big Thumb is on Disney channel.

3. The Haunted Theatre is about a thirsty ghost.

Xem thêm: Vở Bài Tập Tiếng Việt Lớp 4 Trang 5 Luyện Từ Và Câu, Tập Làm Văn

4. What’s the weather lượt thích on Thursday?

5. There are thirty people in the studio.

Sách bài bác tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 8: Sports and games

A. Pronunciation

Exercise 1. Write the following words in the correct column (Viết những từ sau vào đúng cột)

travel

match

competitive

congratulation

educational

chess

fantastic

exercise

schedule

marathon

*

Đáp án:

/e/

/æ/

chess

travel

competitive

match

exercise

fantastic

schedule

congratulation

educational

marathon

Exercise 2. Read the sentences aloud, paying attention lớn the underlined words (Đọc to các câu, chăm chú những từ bỏ được gạch men chân)