Giải câu 1, 2, 3 bài Luyện từ và câu - Cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài trang 50, 51, 52 VBT Tiếng Việt lớp 4 tập 1. Câu 1: Tìm và viết lại cho đúng các tên riêng trong đoạn văn sau:


*
Bài khác

1. Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau:

- Tên người: Lép Tôn-xtôi, Mô-rít-xơ Mát-téc-lích, Tô-mát Ê-đi-xơn.

Bạn đang xem: Vở bài tập tiếng việt lớp 4 trang 51

- Tên địa lí: Hi-ma-lay-a, Đa-nuýp, Lốt Ăng-giơ-lét, Niu Di-lân, Công-gô

Biết rằng chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy phân tích những tên riêng chưa được phân tích và ghi kết quả vào bảng.

Tên người

Số bộ phận

Số tiếng của bộ phận 1

Số tiếng của bộ phận 2

Viết hoa

Lép Tôn-xtôi

2

1 (Lép)

2 (Tôn / xtôi)

Lép, Tôn

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

3 (Mô/rít/xơ)

3 (Mát/téc/ lích)

Mô, Mát

Tô-mát Ê-đi-xơn

 .........

 .........

 .........

 .........

Hi-ma-lay-a

1

4(Hi/ma/lay/a)

 .........

Hi

Đa-nuýp

.........

 .........

 .........

 .........

Lốt Ăng-giơ-lét

2

1 (Lốt)

3 (Ăng/giơ/lét)

Lốt, Ăng

Niu Di-lân

 .........

 .........

 .........

 .........

Công-gô

 .........

 .........

 .........

 .........


 

2. Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó :


- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết thế nào?......................

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gì ?

 

3. Cho các tên riêng sau :

- Tên người : Thích Ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đôn, Bắc Kinh, Thuỵ Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt hijadobravoda.com:......................


Phương pháp giải:

1) Em dựa vào gợi ý "chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa" để hoàn thiện và chỗ trống.

2) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

3) Em làm theo yêu cầu của bài tập.

Lời giải chi tiết:

1) Cho các tên người, tên địa lí nước ngoài sau :

Tên người

Số bộ phận

Bộ phận 1 - số tiếng

Bộ phận 2 - số tiếng

Viết hoa

M: Lép Tôn-xtôi

2

Lép (1)

Tôn / xtôi (2)

L, T

Mô-rít-xơ Mát-téc-lích

2

Mô-rít-xơ (3)

Mát-téc-lích (3)

M, M

Tô-mát Ê-đi-xơn

2

Tô-mát (2)

Ê-đi-xơn (3)

T, E

Hi-ma-lay-a

1

Hi-ma-lay-a (1)

 

H

Đa-nuýp

1

Đa-nuýp (1)

 

D

Lốt Ăng-giơ-lét2Lốt (1)Ăng-giơ-létL, A
Niu Di-lân2Niu (1)Di-lânN, D
Công-gô1Công-gô (1) C

2)

Nêu cách viết mỗi bộ phận trong từng tên riêng đó:

- Chữ cái đầu mỗi bộ phận được viết hoa.

- Giữa các tiếng trong cùng một bộ phận có dấu gạch nối.

3) Cho các tên riêng sau :

- Tên người : Thích ca Mâu Ni, Khổng Tử, Bạch Cư Dị,...

- Tên địa lí: Hi Mã Lạp Sơn, Luân Đồn, Bắc Kinh, Thụy Điển.

Cách viết các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên giống hay khác cách viết tên riêng Việt hijadobravoda.com : Các tên người, tên địa lí nước ngoài nói trên đều có cách viết hoa giống như cách viết tên riêng Việt hijadobravoda.com.


2. Viết lại những tên riêng sau cho đúng quy tắc:

 Viết chưa đúngViết đúng
Tên ngườianbe anhxtanh 
 crítxtian anđécxen 
 iuri gagarin 
Tên địa lí xanh pêtécbua 
 tôkyô 
 amadôn 
 niagara 

 

3. Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên ba nước ứng với tên thủ đô của ba nước :

Phương pháp giải:

1) Em đọc kĩ đoạn văn để tìm những tên riêng viết hoa chưa đúng và viết lại.

2) Khi viết hoa tên người, tên địa lí nước ngoài, ta viết hoa chữ cái đầu của mỗi bộ phận tạo thành tên đó. Nếu bộ phận tạo thành tên gồm nhiều tiếng thì giữa các tiếng cần có gạch nối.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 6 Trang 95 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống

3) Em vận dụng kiến thức thực tế để hoàn thành bài tập.

Lời giải chi tiết:

1) 

ác-boa ⟶ Ác-boa

lu-i pax-tơ ⟶ Lu-i Pa-xtơ,

quy-dăng-xơ ⟶ Quy-đăng-xơ

2) 

 

Viết chưa đúng

Viết đúng

Tên người

anbe anhxtanh

An-be Anh-xtanh

 

crítxtian anđécxen

Crit-xti-an An-đec-xen

 

iuri gagarin

l-u-ri Ga-ga-rin

Tên địa lý 

Xanh Pêtécbua 

Xanh Pê-téc-bua

 tôkiôTô-ki-ô
 amadonA-ma-dôn
 niagaraNi-a-ga-ra

3) Sau khi thực hiện trò chơi du lịch, em hãy ghi lại tên 3 nước ứng với tên thủ đô của 3 nước