Tính nhẩm. Số? Tính mang lại năm 2020 tất cả bao nhiêu non sông chưa được thừa nhận là thành viên thỏa thuận của liên hợp Quốc? kết quả của mỗi phép tính dưới đây là khối lượng của một con vật có trong hình. Biết hươu cao cổ nặng nề nhất, hổ nhẹ nhất. Em hãy nối mỗi loài vật với cân nặng của loài vật đó. Đ, S?


Câu 1 (Bài 62, tiết 3) trang 84, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 2 tập 2 trang 84

a) 100 + 900 =………

1 000 – 100 =………

1 000 – 900 = …………

b) 400 + 600 =………

1 000 – 400 =………

1 000 – 600 = …………

Lời giải:

a) 100 + 900 = 1 000

1 000 – 100 = 900

1 000 – 900 = 100

b) 400 + 600 = 1 000

1 000 – 400 = 600

1 000 – 600 = 400

Câu 2 (Bài 62, tiết 3) trang 85, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Số?

*

Lời giải:

Em thực hiện các phép tính theo sản phẩm công nghệ tự tự trái sang buộc phải được công dụng là:

*

Câu 3 (Bài 62, tiết 3) trang 85, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Tính mang lại năm 2020, trên quả đât có 204 tổ quốc và vùng lãnh thổ, trong đó có 193 non sông được công nhận là thành viên phê chuẩn của phối hợp Quốc. Hỏi tính đến năm 2020 có bao nhiêu giang sơn chưa được thừa nhận là thành viên bằng lòng của phối hợp Quốc?

Lời giải:

Muốn tính số giang sơn chưa được thừa nhận là thành viên thỏa thuận của phối hợp Quốc, ta rước số quốc gia trên quả đât trừ đi số quốc gia đã được thừa nhận là thành viên bao gồm thức. 

Bài giải

Tính đến năm 2020 tất cả số non sông chưa được công nhận là thành viên xác định của phối hợp Quốc là:

204 – 193 = 11 (quốc gia)

Đáp số: 11 quốc gia.

Câu 4 (Bài 62, tiết 3) trang 85, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Kết trái của từng phép tính tiếp sau đây là trọng lượng của một con vật có trong hình.

Xem thêm: Đặt Câu Với Từ Mà, Thì, Bằng, Đặt Câu Với Mỗi Quan Hệ Từ Sau: Mà, Thì, Bằng

Biết hươu cao cổ nặng trĩu nhất, hổ nhẹ nhất. Em hãy nối mỗi loài vật với trọng lượng của loài vật đó.

*

Lời giải:

900 kilogam – 110 kilogam = 790 kg 

525 kilogam – 235 kg = 290 kg 

671 kg – 126 kg = 545 kg

Ta có: 290 kg Câu 5 (Bài 62, huyết 3) trang 86, VBT Toán 2 tập 2 - KNTT

Câu hỏi:

Đ, S?

*

Lời giải:

Em triển khai trừ: 368 – 270 = 98; 825 – 207 = 618; 415 – 90 = 325; 567 – 428 = 139