Câu hỏi: Để ốp thêm một mảng tường (như hình vẽ) người ta dùng hết 8 viên gạch men, mỗi viên gạch là hình vuông cạnh là 10cm. Hỏi mảng tường được ốp thêm có diện tích là bao nhiêu xăng- ti-mét vuông?
Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 bài 140

*

Đáp án:

Diện tích một viên gạch men là:

10 x 10 = 100 (cm2)

Diện tích mảng tường đó là:

100 x 8 = 800 (cm2)

Đáp số: 800cm2.

Bài trước:
Bài 139: Diện tích hình vuông - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài tiếp: Bài 141: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2


Xem thêm: Tìm Gtln Gtnn Của Hàm Số Lượng Giác Lớp 11 Nâng Cao, Hàm Số Lượng Giác Lớp 11 Nâng Cao

Giải Vở bài tập Toán 3

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 1

Chương 1: Ôn tập và bổ sungBài 1: Đọc, viết, so sánh các số có ba chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 1Bài 2: Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) - trang 4 VBT Toán 3 Tập 1Bài 3: Luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 1Bài 4: Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 1Bài 5: Luyện tập - trang 7 VBT Toán 3 Tập 1Bài 6: Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) - trang 8 VBT Toán 3 Tập 1Bài 7: Luyện tập - trang 9 VBT Toán 3 Tập 1Bài 8: Ôn tập các bảng nhân - trang 10 VBT Toán 3 Tập 1Bài 9: Ôn tập các bảng chia - trang 11 VBT Toán 3 Tập 1Bài 10: Luyện tập - trang 12 VBT Toán 3 Tập 1Bài 11: Ôn tập về hình học - trang 13 VBT Toán 3 Tập 1Bài 12: Ôn tập về giải toán - trang 15 VBT Toán 3 Tập 1Bài 13: Xem đồng hồ - trang 17 VBT Toán 3 Tập 1Bài 14: Xem đồng hồ (tiếp theo) - trang 18 VBT Toán 3 Tập 1Bài 15: Luyện tập - trang 20 VBT Toán 3 Tập 1Bài 16: Luyện tập chung - trang 21 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm tra - trang 23 VBT Toán 3 Tập 1Chương 2: Phép nhân và phép chia trong phạm vi 1000Bài 17: Bảng nhân 6 - trang 24 VBT Toán 3 Tập 1Bài 18: Luyện tập - trang 25 VBT Toán 3 Tập 1Bài 19: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (không nhớ) - trang 26 VBT Toán 3 Tập 1Bài 20: Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số (có nhớ) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 1Bài 21: Luyện tập - trang 28 VBT Toán 3 Tập 1Bài 22: Bảng chia 6 - trang 29 VBT Toán 3 Tập 1Bài 23: Luyện tập - trang 30 VBT Toán 3 Tập 1Bài 24: Tìm một trong các phần bằng nhau của một số - trang 31 VBT Toán 3 Tập 1Bài 25: Luyện tập - trang 32 VBT Toán 3 Tập 1Bài 26: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - trang 34 VBT Toán 3 Tập 1Bài 27: Luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 1Bài 28: Phép chia hết và phép chia có dư - trang 36 VBT Toán 3 Tập 1Bài 29: Luyện tập - trang 38 VBT Toán 3 Tập 1Bài 30: Bảng nhân 7 - trang 39 VBT Toán 3 Tập 1Bài 31: Luyện tập - trang 40 VBT Toán 3 Tập 1Bài 32: Gấp một số lên nhiều lần - trang 41 VBT Toán 3 Tập 1Bài 33: Luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 1Bài 34: Bảng chia 7 - trang 43 VBT Toán 3 Tập 1Bài 35: Luyện tập trang 44 VBT Toán 3 Tập 1Bài 36: Giảm đi một số lần - trang 45 VBT Toán 3 Tập 1Bài 37: Luyện tập - trang 46 VBT Toán 3 Tập 1Bài 38: Tìm số chia - trang 47 VBT Toán 3 Tập 1Bài 39: Luyện tập - trang 48 VBT Toán 3 Tập 1Bài 40: Góc vuông, góc không vuông - trang 49 VBT Toán 3 Tập 1Bài 41: Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke - trang 50 VBT Toán 3 Tập 1Bài 42: Đề-ca-mét. Héc-tô-mét - trang 51 VBT Toán 3 Tập 1Bài 43: Bảng đơn vị đo độ dài - trang 52 VBT Toán 3 Tập 1Bài 44: Luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 1Bài 45: Thực hành đo độ dài - trang 54 VBT Toán 3 Tập 1Bài 46: Thực hành đo độ dài (tiếp theo) - trang 55 VBT Toán 3 Tập 1Bài 47: Luyện tập chung - trang 56 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm tra - trang 57 VBT Toán 3 Tập 1Bài 48: Bài toán giải bằng hai phép toán - trang 58 VBT Toán 3 Tập 1Bài 49: Bài toán giải bằng hai phép toán (tiếp theo) - trang 59 VBT Toán 3 Tập 1Bài 50: Luyện tập - trang 60 VBT Toán 3 Tập 1Bài 51: Bảng nhân 8 - trang 61 VBT Toán 3 Tập 1Bài 52: Luyện tập - trang 62 VBT Toán 3 Tập 1Bài 53: Nhân só có ba chữ số với số có một chữ số - trang 63 VBT Toán 3 Tập 1Bài 54: Luyện tập - trang 64 VBT Toán 3 Tập 1Bài 55: So sánh số lớn gấp mấy lần số bé - trang 65 VBT Toán 3 Tập 1Bài 56: Luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 1Bài 57: Bảng chia 8 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 1Bài 58: Luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 1Bài 59: So sánh số bé bằng một phần mấy số lớn - trang 69 VBT Toán 3 Tập 1Bài 60: Luyện tập - trang 70 VBT Toán 3 Tập 1Bài 61: Bảng nhân 9 - trang 71 VBT Toán 3 Tập 1Bài 62: Luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 1Bài 63: Gam - trang 73 VBT Toán 3 Tập 1Bài 64: Luyện tập - trang 74 VBT Toán 3 Tập 1Bài 65: Bảng chia 9 - trang 75 VBT Toán 3 Tập 1Bài 66: Luyện tập - trang 76 VBT Toán 3 Tập 1Bài 67: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số - trang 77 VBT Toán 3 Tập 1Bài 68: Chia số có hai chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - trang 78 VBT Toán 3 Tập 1Bài 69: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số - trang 79 VBT Toán 3 Tập 1Bài 70: Chia số có ba chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 1Bài 71: Giới thiệu bảng nhân - trang 81 VBT Toán 3 Tập 1Bài 72: Giới thiệu bảng chia - trang 82 VBT Toán 3 Tập 1Bài 73: Luyện tập - trang 83 VBT Toán 3 Tập 1Bài 74: Luyện tập chung - trang 84 VBT Toán 3 Tập 1Bài 75: Làm quen với biểu thức - trang 85 VBT Toán 3 Tập 1Bài 76: Tính giá trị của biểu thức - trang 86 VBT Toán 3 Tập 1Bài 77: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 1Bài 78: Luyện tập trang 88 VBT Toán 3 Tập 1Bài 79: Tính giá trị của biểu thức (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 1Bài 80: Luyện tập - trang 91 VBT Toán 3 Tập 1Bài 81: Luyện tập chung - trang 92 VBT Toán 3 Tập 1Bài 82: Hình chữ nhật - trang 93 VBT Toán 3 Tập 1Bài 83: Hình vuông - trang 95 VBT Toán 3 Tập 1Bài 84: Chu vi hình chữ nhật - trang 97 VBT Toán 3 Tập 1Bài 85: Chu vi hình vuông - trang 99 VBT Toán 3 Tập 1Bài 86: Luyện tập - trang 101 VBT Toán 3 Tập 1Bài 87: Luyện tập chung - trang 102 VBT Toán 3 Tập 1Tự kiểm tra - trang 103 VBT Toán 3 Tập 1

Mục lục Giải VBT Toán 3 Tập 2

Chương 3: Các số đến 10 000Bài 88: Các số có bốn chữ số - trang 3 VBT Toán 3 Tập 2Bài 89: Luyện tập - trang 5 VBT Toán 3 Tập 2Bài 90: Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - trang 6 VBT Toán 3 Tập 2Bài 91: Các số có bốn chữ số (tiếp theo) - trang 7 VBT Toán 3 Tập 2Bài 92: Số 10 000 - Luyện tập - trang 8 VBT Toán 3 Tập 2Bài 93: Điểm ở giữa - Trung điểm của đoạn thẳng - trang 9 VBT Toán 3 Tập 2Bài 94: Luyện tập - trang 10 VBT Toán 3 Tập 2Bài 95: So sánh các số trong phạm vi 10 000 - trang 12 VBT Toán 3 Tập 2Bài 96: Luyện tập - trang 13 VBT Toán 3 Tập 2Bài 97: Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 - trang 14 VBT Toán 3 Tập 2Bài 98: Luyện tập - trang 15 VBT Toán 3 Tập 2Bài 99: Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 - trang 16 VBT Toán 3 Tập 2Bài 100: Luyện tập - trang 17 VBT Toán 3 Tập 2Bài 101: Luyện tập chung - trang 18 VBT Toán 3 Tập 2Bài 102: Tháng - Năm - trang 19 VBT Toán 3 Tập 2Bài 103: Luyện tập - trang 20 VBT Toán 3 Tập 2Bài 104: Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính - trang 22 VBT Toán 3 Tập 2Bài 105: Vẽ trang trí hình trònBài 106: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số - trang 25 VBT Toán 3 Tập 2Bài 107: Luyện tập - trang 26 VBT Toán 3 Tập 2Bài 108: Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 27 VBT Toán 3 Tập 2Bài 109: Luyện tập - trang 28 VBT Toán 3 Tập 2Bài 110: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số - trang 29 VBT Toán 3 Tập 2Bài 111: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 30 VBT Toán 3 Tập 2Bài 112: Chia số có bốn chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 31 VBT Toán 3 Tập 2Bài 113: Luyện tập - trang 32 VBT Toán 3 Tập 2Bài 114: Luyện tập chung - trang 33 VBT Toán 3 Tập 2Bài 115: Làm quen với chữ số La Mã - trang 34 VBT Toán 3 Tập 2Bài 116: Luyện tập - trang 35 VBT Toán 3 Tập 2Bài 117: Thực hành xem đồng hồ - trang 36 VBT Toán 3 Tập 2Bài 118: Thực hành xem đồng hồ (tiếp theo) - trang 38 VBT Toán 3 Tập 2Bài 119: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị - trang 40 VBT Toán 3 Tập 2Bài 120: Luyện tập - trang 41 VBT Toán 3 Tập 2Bài 121: Luyện tập - trang 42 VBT Toán 3 Tập 2Bài 122: Tiền Việt Nam - trang 43 VBT Toán 3 Tập 2Bài 123: Luyện tập - trang 45 VBT Toán 3 Tập 2Bài 124: Làm quen với thống kê số liệu - trang 47 VBT Toán 3 Tập 2Bài 125: Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) - trang 48 VBT Toán 3 Tập 2Bài 126: Luyện tập - trang 49 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm tra - trang 50 VBT Toán 3 Tập 2Chương 4: Các số đến 100 000Bài 127: Các số có năm chữ số - trang 51 VBT Toán 3 Tập 2Bài 128: Luyện tập - trang 53 VBT Toán 3 Tập 2Bài 129: Các số có năm chữ số (tiếp theo) - trang 54 VBT Toán 3 Tập 2Bài 130: Luyện tập - trang 55 VBT Toán 3 Tập 2Bài 131: Số 100 000- Luyện tập - trang 56 VBT Toán 3 Tập 2Bài 132: So sánh số các số trong phạm vi 100 000 - trang 57 VBT Toán 3 Tập 2Bài 133: Luyện tập - trang 58 VBT Toán 3 Tập 2Bài 134: Luyện tập - trang 59 VBT Toán 3 Tập 2Bài 135: Diện tích của một hình - trang 60 VBT Toán 3 Tập 2Bài 136: Đơn vị đo diện tích - Xăng-ti-mét vuông - trang 61 VBT Toán 3 Tập 2Bài 137: Diện tích hình chữ nhật - trang 62 VBT Toán 3 Tập 2Bài 138: Luyện tập - trang 63 VBT Toán 3 Tập 2Bài 139: Diện tích hình vuông - trang 65 VBT Toán 3 Tập 2Bài 140: Luyện tập - trang 66 VBT Toán 3 Tập 2Bài 141: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 - trang 67 VBT Toán 3 Tập 2Bài 142: Luyện tập - trang 68 VBT Toán 3 Tập 2Bài 143: Phép trừ các số trong phạm vi 100 000 - trang 69 VBT Toán 3 Tập 2Bài 144: Tiền Việt Nam - trang 70 VBT Toán 3 Tập 2Bài 145: Luyện tập - trang 72 VBT Toán 3 Tập 2Bài 146: Luyện tập chung - trang 73 VBT Toán 3 Tập 2Bài 147: Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số - trang 74 VBT Toán 3 Tập 2Bài 148: Luyện tập - trang 75 VBT Toán 3 Tập 2Bài 149: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số - trang 76 VBT Toán 3 Tập 2Bài 150: Chia số có năm chữ số với số có một chữ số (tiếp theo) - trang 77 VBT Toán 3 Tập 2Bài 151: Luyện tập - trang 78 VBT Toán 3 Tập 2Bài 152: Luyện tập chung - trang 79 VBT Toán 3 Tập 2Bài 153: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (tiếp theo) - trang 80 VBT Toán 3 Tập 2Bài 154: Luyện tập - trang 81 VBT Toán 3 Tập 2Bài 155: Luyện tập - trang 82 VBT Toán 3 Tập 2Bài 156: Luyện tập chung - trang 83 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm tra - trang 84 VBT Toán 3 Tập 2Chương 5: Ôn tập cuối nămBài 157: Ôn tập các số đến 100 000 - trang 86 VBT Toán 3 Tập 2Bài 158: Ôn tập các số đến 100 000 (tiếp theo) - trang 87 VBT Toán 3 Tập 2Bài 159: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 - trang 88 VBT Toán 3 Tập 2Bài 160: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 89 VBT Toán 3 Tập 2Bài 161: Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100 000 (tiếp theo) - trang 90 VBT Toán 3 Tập 2Bài 162: Ôn tập về đại lượng - trang 91 VBT Toán 3 Tập 2Bài 163: Ôn tập về hình học - trang 92 VBT Toán 3 Tập 2Bài 164: Ôn tập về hình học (tiếp theo) - trang 93 VBT Toán 3 Tập 2Bài 165: Ôn tập về giải toán - trang 95 VBT Toán 3 Tập 2Bài 166: Ôn tập về giải toán (tiếp theo) - trang 96 VBT Toán 3 Tập 2Bài 167: Luyện tập chung - trang 97 VBT Toán 3 Tập 2Bài 168: Luyện tập chung - trang 99 VBT Toán 3 Tập 2Bài 169: Luyện tập chung - trang 101 VBT Toán 3 Tập 2Tự kiểm tra - trang 103 VBT Toán 3 Tập 2