Với giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44, 45 Bảng chia 7 sách Cánh diều hay nhất, chi tiết sẽ giúp học sinh dễ dàng làm bài tập về nhà trong vở bài tập Toán lớp 3.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 44


Giải vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44, 45 Bảng chia 7 - Cánh diều

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 Bài 1: Tính nhẩm:

14 : 7 = …… 21 : 7 = …… 56 : 7 = ……

7 : 7 = …… 42 : 7 = …… 70 : 7 = ……

35 : 7 = …… 28 : 7 = …… 63 : 7 = ……

Lời giải

Dựa vào bảng chia 7 để tính kết quả của phép tính:

14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 56 : 7 = 8

7 : 7 = 1 42 : 7 = 6 70 : 7 = 10

35 : 7 = 5 28 : 7 = 4 63 : 7 = 9

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 Bài 2: Tính:

7 × 2 = …… 7 × 3 = …… 7 × 9 = ……

14 : 7 = …… 21 : 7 = …… 63 : 7 = ……

14 : 2 = …… 21 : 3 = …… 63 : 9 = ……

Lời giải:

Nhẩm lại bảng nhân 7 và bảng chia 7 để tính kết quả của phép tính:

7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 7 × 9 = 63

14 : 7 = 2 21 : 7 = 3 63 : 7 = 9

14 : 2 = 7 21 : 3 = 7 63 : 9 = 7

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 44 Bài 3: Quan sát tranh, viết các phép tính thích hợp:

Lời giải:

Mỗi khay có 7 chiếc bánh, như vậy 6 khay như thế có 42 chiếc bánh.

Ta có phép tính: 7 × 6 = 42.

Từ đó ta viết được phép chia:

42 : 6 = 7

42 : 7 = 6

Ta viết phép tính như sau:

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 Bài 4: Tính (theo mẫu):

Lời giải:

- Muốn gấp một số lên một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta chia số đó cho số lần.

a) 7 gấp 9 lần ta được số: 7 × 9 = 63

63 giảm 7 lần, ta được số: 63 : 7 = 9

*
Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 63; 9

b)

7 gấp 8 lần ta được số: 7 × 8 = 56

56 giảm 7 lần, ta được số: 56 : 7 = 8

*

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 56; 8.

c)

21 giảm 7 lần ta được số:

21 : 7 = 3

3 gấp 6 lần ta được số:

3 × 6 = 18

*

Vậy hai số cần điền vào ô trống lần lượt là 3; 18.

Xem thêm: Cẩm Tú Cầu Trắng - Khám Phá Ý Nghĩa Hoa Cẩm Tú Cầu Theo Từng Màu

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 45 Bài 5:

a) Chị Mai đã tham dự một khóa học nấu ăn liên tiếp trong 35 ngày. Hỏi khóa học của chị Mai diễn ra trong mấy tuần lễ? Biết mỗi tuần lễ có 7 ngày.