Bạn đang xem: Vở Bài Tập Toán Lớp 4 Bài 82 Luyện Tập Chung Trang 93, Bài 82 : Luyện Tập Chung Tại hijadobravoda.com


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 82 trang 93

Giải Vở bài tập Toán 4 Bài 82. Luyện tập chung trang 93

Bài 1 trang 93 VBT Toán 4 Tập 1: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số12524345345
Thừa số24125102
Tích3000300035190
Số bị chia553555358047880478
Số chia45123789102
Thừa45123789102

Trả lời

Thừa số12524345345
Thừa số24125102
Tích300030003000351903519035190
Số bị chia553555358047880478
Số chia45123789102
Thừa12345123102789102

Bài 2 trang 91 VBT Toán 4 Tập 1: Tính:

a) 24680 + 752 × 304

b) 135790 – 12126 : 258

Trả lời

a) 24680 + 752 × 304 = 24680 + 228608

= 253288

b) 135790 – 12126 : 258 = 135790 – 47

= 135743

Bài 3 trang 91 VBT Toán 4 Tập 1: Một phân xưởng nhận về 47 thùng, mỗi thùng có 25 kg bún khô.

Đang xem: Vở bài tập toán lớp 4 bài 82 luyện tập chung trang 93

Người ta đem số bún đó đóng thành các gói, mỗi gói có 125g bún khô. Hỏi phân xưởng đó đóng được bao nhiêu gói bún khô?

Trả lời

Tóm tắt:

*
*

Bài giải

25kg = 25000g

Số gói bún có trong một thùng là:

25000 : 125 = 200 (gói)

Số gói bún mà phân xưởng đó đóng được là:

47 × 200 = 9400 (gói)

Đáp số: 9400 (gói)

Bài 4 trang 91 VBT Toán 4 Tập 1: Tích của hai thừa số bằng 2005. Nếu một thừa số gấp lên 2 lần và thừa số kia gấp lên 5 lần thì được tích mới là bao nhiêu?

Trả lời

Vì tích của hai thừa số bằng 2005 và một thừa số gấp lên 2 lần, thừa số kia gấp lên 5 lần suy ra tích của hai thừa số cũng phải gấp lên 10 lần.


Điều hướng bài viết


Previous: Công Thức Tính Diện Tích Hình Ngũ Giác : 15 Bước (Kèm Ảnh), Diện Tích Và Chu Vi Ngũ Giác Đều


Xem thêm: Đề Thi Tiếng Anh Kì 2 Lớp 4 Có Đáp Án (3), 2 Bộ Đề Thi Tiếng Anh Lớp 4 Học Kỳ 2 2021

Next: Soạn Bài Ông Đồ Giáo Án Ngữ Văn 8 Tiết 61, 62: Ông Đồ, Giáo Án Ngữ Văn 8 Tiết 61, 62: Ông Đồ