Giải Vở bài tập Toán 5 Bài 110: Thể tích của một hình trang 30,31

Bài 1 trang 30 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Cho hai hình A và B như hình dưới đây:

*

Hình A gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình B gồm bao nhiêu hình lập phương nhỏ ?

Hình nào có thể tích lớn hơn ?

Trả lời

Số hình lập phương nhỏ ở hình A là :

4* 3 * 3 = 36 (hình)

Thể tích hình A là :

1 * 36 = 36 (cm3)

Số hình lập phương nhỏ ở hình B là :

5 * 4* 2 = 40 (hình)

Thể tích hình B là :

1 * 40 = 40 (cm3)

Hình A gồm 36 hình lập phương nhỏ.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 110

Hình B gồm 40 hình lập phương nhỏ

Hình B có thể tích lớn hơn hình A

Bài 2 trang 30 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Viết tiếp vào chỗ trống cho thích hợp :

*

a. Hình hộp chữ nhật C gồm …..... hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D gồm …..... hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D….....thể tích hình hộp chữ nhật C.

Trả lời

a. Hình hộp chữ nhật C gồm 24 hình lập phương nhỏ.

b. Hình lập phương D gồm 27 hình lập phương nhỏ.

c. Thể tích hình lập phương D lớn hơn thể tích hình hộp chữ nhật C.

Bài 3 trang 31 Vở bài tập Toán 5 Tập 2: Một hình lập phương được tạo bởi 8 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm và một hình lập phương khác được tạo bởi 27 khối gỗ hình lập phương cạnh 1cm. Hỏi có thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương mới không ?

Trả lời

- Cách 1:

8 = 2 x 2 x 2

27 = 3 x 3 x 3

Tổng các khối gỗ là: 8 + 27 = 35 (khối)

Không có số tự nhiên a nào để: a x a x a = 35

Do đó: Không thể xếp được.

- Cách 2:

Không thể tạo thành một hình lập phương mới được.

Giải thích: Vì khối lập phương được xếp từ 27 khối lập phương nhỏ có chiều dài cạnh là 1cm sẽ có số ô vuông trong một mặt là 3x3=9(nhẩm tính thôi) mỗi mặt của khối lập phương đó có 9 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm. Vậy nếu cộng thêm 8 khối lập phuơng nhỏ cạnh 1cm nữa vào thì không tạo được một khối lập phương mới.

Xem thêm: Thuyết Minh Về Quyển Vở Học Sinh, Thuyết Minh Về Quyển Vở Của Mình Câu Hỏi 15399

- Cách 3

+ Hình lập phương tạo bởi 8 khối gỗ có cạnh 8 : 4 = 2cm

+ Hình lập phương tạo bởi 27 khối gỗ có cạnh 27 : 9 = 3cm

+ Hình lập phương tạo bởi 8 + 27 = 35 khối gỗ có cạnh 35 : 5 = 7cm (vô lý vì 5 hoặc 7 khối gỗ không đối xứng nhau nên không ghép được một mặt của hình lập phương). Do đó không thể xếp tất cả các khối gỗ của hai hình lập phương trên thành một hình lập phương.