Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70, 71 VBT toán 5 bài 57 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất


Tag: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 57

Bài 1

Tính nhẩm : 

a) 4,08 × 10 = ........ 21,8 × 10 = ..........

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 57

b) 45,81 × 100 = ..... 9,475 × 100 = .......

c) 2,6843 × 1000 = ..... 0,8341 × 1000 = .......

Phương pháp giải:

Muốn nhân một số thập phân với \(10,\; 100,\; 1000,\; ...\) ta chỉ việc chuyển dấu phẩy của số đó lần lượt sang bên phải một, hai, ba ... chữ số.

Lời giải chi tiết:

a) 4,08 × 10 = 40,8

21,8 × 10 = 218

b) 45,81 × 100 = 4581

9,475 × 100 = 947,5

c) 2,6843 × 1000 = 2684,3

0,8341 × 1000 = 834,1


Bài 2

Đặt tính rồi tính : 

12,6 × 80 75,1 × 300

25,71 × 40 42,25 × 400

Phương pháp giải:

- Thực hiện phép nhân như nhân các số tự nhiên.

- Đếm xem trong phần thập phân của số thập phân có bao nhiêu chữ số rồi dùng dấu phẩy tách ở tích ra bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

*


Bài 3

Một người đi xe đạp trong 2 giờ đầu, mỗi giờ đi được 11,2km; trong 4 giờ sau, mỗi giờ đi được 10,52km. Hỏi người đó đã đi được tất cả bao nhiêu ki-lô-mét ?

Phương pháp giải:

- Tính quãng đường người đó đi được trong 2 giờ đầu.

- Tính quãng đường người đó đi được trong 4 giờ sau.

- Quãng đường người đó đã đi.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

2 giờ đầu: mỗi giờ 11,2 km

4 giờ sau: mỗi giờ 10,52 km

Tất cả: ....km?

Bài giải

Trong 2 giờ đầu người đi xe đạp đi được số ki-lô-mét là :

11,2 × 2 = 22,4 (km)

Trong 4 giờ sau người đi xe đạp đi được số ki-lô-mét là :

10,52 × 4 = 42,08 (km)

Người đó đã đi được tất cả số ki-lô-mét 

22,4 + 42,08 = 64,48 (km)

Đáp số: 64,48km.


Bài 4

Tìm số tự nhiên \(x\) bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho: 2,6 × \(x\) > 7.

Phương pháp giải:

Thay lần lượt \(x\) = 2; 3; 4; 5 vào biểu thức 2,6 × \(x\), tính giá trị biểu thức đó rồi so sánh kết quả với 7.

Lời giải chi tiết:

Với \(x\) = 2 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 2 = 5,2 7.

Với \(x\) = 4 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 4 = 10,4 > 7.

Với \(x\) = 5 ta được 2,6 × \(x\) = 2,6 × 5 = 13 > 7.

Xem thêm: Giải Toán 12 Nâng Cao ) - Sách Giáo Khoa Giải Tích 12 Nâng Cao

Vậy số tự nhiên bé nhất trong các số 2; 3; 4; 5 sao cho 2,6 × \(x\) > 7 là \(x\) = 3.

Loigiaihay.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 214 phiếu
Bài tiếp theo
Bài 58 : Nhân một số thập phân với một số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 72 VBT toán 5 bài 58 : Nhân một số thập phân với một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 59 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 73 VBT toán 5 bài 59 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 60 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 74 VBT toán 5 bài 60 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 61 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 75 VBT toán 5 bài 61 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 62 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 76, 77, 78 VBT toán 5 bài 62 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 78, 79 VBT toán 5 bài 63 : Chia một số thập phân cho một số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 64 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 79, 80 VBT toán 5 bài 64 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ...

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 80, 81 VBT toán 5 bài 65 : Chia một số thập phân cho 10, 100, 1000, ... với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 66 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 82 VBT toán 5 bài 66 : Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 67 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 83, 84 VBT toán 5 bài 67 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 68 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 84 VBT toán 5 bài 68 : Chia một số tự nhiên cho một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 69 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 85 VBT toán 5 bài 69 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 70 : Chia một số thập phân cho một số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang VBT toán 5 bài 70 : Chia một số thập phân cho một số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 71 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 87 VBT toán 5 bài 71 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 72 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 88 VBT toán 5 bài 72 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 73 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 89 VBT toán 5 bài 73 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 74 : Tỉ số phần trăm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 90, 91 VBT toán 5 bài 74 : Tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 91, 92 VBT toán 5 bài 75 : Giải toán về tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 76 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 92 VBT toán 5 bài 76 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 77 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 94 VBT toán 5 bài 77 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 78 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 95 VBT toán 5 bài 78 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 96 VBT toán 5 bài 79 : Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 80 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài 80 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 81 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 99, 100 VBT toán 5 bài 81 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 82 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 101 VBT toán 5 bài 82 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 83 : Giới thiệu máy tính bỏ túi

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102 VBT toán 5 bài 83 : Giới thiệu máy tính bỏ túi với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 102, 103 VBT toán 5 bài 84 : Sử dụng máy tính bỏ túi để giải toán về tỉ số phần trăm với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 56 : Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 70 VBT toán 5 bài 56 : Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ... với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 55 : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 69 VBT toán 5 bài 55 : Nhân một số thập phân với một số tự nhiên với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 54 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 67, 68 VBT toán 5 bài 54 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 53 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 tra, 67ng 66 VBT toán 5 bài 53 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 52 : Trừ hai số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 65 VBT toán 5 bài 52 : Trừ hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 51 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 63 VBT toán 5 bài 51 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 50 : Tổng nhiều số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 62, 63 VBT toán 5 bài 50 : Tổng nhiều số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 49 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61, 62 VBT toán 5 bài 49 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 48 : Cộng hai số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 60, 61 VBT toán 5 bài 48 : Cộng hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 47 : Tự kiểm tra

Giải bài tập phần 1, phần 2 trang 59, 60 VBT toán 5 bài 47 : Tự kiểm tra với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 46 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 58 VBT toán 5 bài 46 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 45 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 5 bài 45 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 44 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 55, 56 VBT toán 5 bài 44 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 43 : Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 54 VBT toán 5 bài 43 : Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 42 : Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 52, 53 VBT toán 5 bài 42 : Viết số đo khối lượng dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 41 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 51, 52 VBT toán 5 bài 41 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 51 VBT toán 5 bài 40 : Viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 39 : Luyện tập chung

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 50 VBT toán 5 bài 39 : Luyện tập chung với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 38 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4,5 trang 49 VBT toán 5 bài 38 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 37 : So sánh hai số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48, 49 VBT toán 5 bài 37 : So sánh hai số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 36 : Số thập phân bằng nhau

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 48 VBT toán 5 bài 36 : Số thập phân bằng nhau với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 35 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 47, 48 VBT toán 5 bài 35 : Luyện tập với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 34 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3 trang 46, 47 VBT toán 5 bài 34 : Hàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 33 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo)

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 45, 46 VBT toán 5 bài 33 : Khái niệm số thập phân (tiếp theo) với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Bài 32 : Khái niệm số thập phân

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 44 VBT toán 5 bài32 : Khái niệm số thập phân với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất