Bài 8. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số – SBT Toán lớp 5: Giải bài 1, 2, 3 trang 10 Vở bài tập Toán lớp 5 tập 1. Câu 1: Tính; Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài 15/4 m, chiều rộng 2/3 m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 10

*

1: Tính

a) \({5 \over 9} \times {{12} \over 7} = ……\)

b) \({6 \over 5}:{8 \over 3} = …….\)

c) \({9 \over {20}} \times {5 \over {12}} = ………\)

d) \({{15} \over {16}}:{{25} \over {24}} = ……\)

e) \(14 \times {5 \over {21}} = ……\)

g) \(10:{5 \over 3} = ……\)

h) \({5 \over 3}:10 = …….\)

2: Tính (theo mẫu)

Mẫu: \({9 \over {10}} \times {5 \over 6} = {{9 \times 5} \over {10 \times 6}} = {{3 \times 3 \times 5} \over {5 \times 2 \times 3 \times 2}} = {3 \over 4}\)

a) \({9 \over {22}} \times {{33} \over {18}} = ……\)


Quảng cáo


b) \({{12} \over {35}}:{{36} \over {25}} = ………\)

c) \({{19} \over {17}}:{{76} \over {51}} = …….\)

3: Một tấm lưới sắt hình chữ nhật có chiều dài \({{15} \over 4}\) m, chiều rộng \({2 \over 3}\) m. Tấm lưới được chia thành 5 phần bằng nhau. Tính diện tích mỗi phần.

Đáp án:

1: Tính

a) \({5 \over 9} \times {{12} \over 7} = {{5 \times 12} \over {9 \times 7}} = {{60} \over {63}} = {{21} \over {21}}\)

b) \({6 \over 5}:{5 \over {12}} = {6 \over 5} \times {3 \over 8} = {{6 \times 3} \over {5 \times 8}} = {{18} \over {40}} = {9 \over {20}}\)

c) \({9 \over {20}} \times {5 \over {12}} = {{9 \times 5} \over {20 \times 12}} = {{45} \over {240}} = {3 \over {16}}\)
Xem thêm: Tìm M Để Phương Trình Có Nghiệm Thuộc Khoảng Lớp 10, Tìm M Để Bất Phương Trình Có Nghiệm

Quảng cáo


d) \({{15} \over {16}}:{{25} \over {24}} = {{15} \over {16}} \times {{24} \over {25}} = {{15 \times 24} \over {16 \times 25}} = {{360} \over {400}} = {9 \over {10}}\)

e) \(14 \times {5 \over {21}} = {{14 \times 5} \over {21}} = {{70} \over {21}} = {{10} \over 3}\)

g) \(10:{5 \over 3} = 10.{3 \over 5} = {{10 \times 3} \over 5} = {{30} \over 5} = 6\)

h) \({5 \over 3}:10 = {5 \over 3} \times {1 \over {10}} = {{5 \times 1} \over {3 \times 10}} = {5 \over {30}} = {1 \over 6}\)

2: Tính (theo mẫu)

a) \({9 \over {22}} \times {{33} \over {18}} = {{9 \times 33} \over {22 \times 18}} = {{9 \times 11 \times 3} \over {11 \times 2 \times 9 \times 2}} = {3 \over 4}\)

b) \({{12} \over {35}}:{{36} \over {25}} = {{12} \over {35}} \times {{25} \over {36}} = {{12 \times 25} \over {35 \times 36}} = {{6 \times 2 \times 5 \times 5} \over {7 \times 5 \times 6 \times 3 \times 2}} = {5 \over {21}}\)

c) \({{19} \over {17}}:{{76} \over {51}} = {{19} \over {17}} \times {{51} \over {76}} = {{19 \times 17 \times 3} \over {17 \times 19 \times 4}} = {5 \over {21}}\)