Với giải sách bài tập Toán lớp 5 trang 23,24,25: Phép trừ chi tiết được Giáo viên những năm kinh nghiệm biên soạn bám quá sát nội dung sách bài tập Toán 5 Tập 1 giúp học sinh tiện lợi xem cùng so sánh giải mã từ đó biết phương pháp làm bài tập môn Toán 5.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập 1 trang 23


Mục lục Giải Sách bài bác tập Toán lớp 5 trang 23,24,25: Phép trừ

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 23 bài bác 131: Tính:

−68,3225,09 −93,81346,47   

−75,86   38,275 −288            93,36

Lời giải:

−68,3225,09    43,23 −   93,81346,47      47,343

−75,860 38,275     37,585 −288,00    93,36 194,64

Chú ý: có thể viết thêm chữ số 0 để số chư̄ số tại vị trí thập phân của số bị trừ và của số trừ bằng nhau, rồi tiến hành phép trừ.

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 24 bài 132: Đặt tính rồi tính:

a) 487,36 – 95,74

b) 65,842 – 27,86

c) 642,78 – 213,472

d) 100 – 9,99

Lời giải:

a)−487,36   95,74    391,62

b) −65,84227,860   37,982

c) −642,780213,472    429,308

d)−100,00     9,99     90,01

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 24 bài 133: Viết số thich hợp vào ô trống:

a)

Số hạng

25,34

5,36

Số hạng

64,53

0,018

Tổng

80,92

100,2

9,201

0,6

b)

Số bị trừ

90,35

80

74,78

2,5

Số trừ

42,8

62,55

Hiệu

39,99

0,084

Lời giải:

a)

Số hạng

25,34

35,67

5,36

0,582

Số hạng

55,58

64,53

3,841

0,018

Tổng

80,92

100,20

9,201

0,6

b)

Số bị trừ

90,35

80

74,78

2,5

Số trừ

42,8

62,55

34,79

2,416

Hiệu

47,55

17,45

39,99

0,084

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 24 bài xích 134: Tìm x:

a) x + 5,28 = 9,19

b) x + 37,66 = 80,94

c) x – 34,87 = 58,21

d) 76,22 – x = 38,08

Lời giải:

a)x + 5,28 = 9,19

x = 9,19 – 5,28

x = 3,91

c) x – 34,87 = 58,21

x = 58,21 + 34,87

x = 93,08

b)x + 37,66 = 80,94

x = 80,94 – 37,66

x = 43,28

d) 76,22 – x = 38,08

x = 76,22 – 38,08

x = 38,14

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 24 bài bác 135: Tính (theo mẫu):

a

b

c

a – b – c

a – (b + c)

28,4

10,3

2,5

28,4 – 10,3 – 2,5 = 15,6

28,4 – (10,3 – 2,5) = 15,6

70,2

80,92

100,2

100

64,8

5,2

b) Viết chữ thích hợp vào chô̄ chấm:

a – b – c = a – ( …. + …. )

a – (b + c ) = a – …. – ….

Lời giải:

a)

a

b

c

a – b – c

a – (b + c)

28,4

10,3

2,5

28,4 – 10,3 – 2,5 = 15,6

28,4 – (10,3 + 2,5) = 15,6

70,2

80,92

100,2

70,2 – 30,6 – 12,4 = 27,2

70,2 – (30,6 +12,4) = 27,2

100

64,8

5,2

100 – 64,8 – 5,2 = 30

100 – (64,8 + 5,2) = 30

b) a – b – c = a – (b + c)

a – (b + c) = a – b – c

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 24 bài bác 136: Viết vết (>,

a) 85,24 – 47,58 ….. 85,24 – 58,47

b) 51,2 – 12,4 – 10,6 ….. 51,2 – (12,4 + 10,6)

c) 35,81 – 19,54 …… 45,81 – 19,54

Lời giải:

a) vì chưng 47,58 85,24 – 58,47.

b) Áp dụng: a – b – c = a – (b + c)

Vậy 51,2 – 12,4 – 10,6 = 51,2 – (12,4 + 10,6).

c) bởi vì 35,81 Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 25 bài 137: Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 15,27 – 4,18 – 2,09

b) 60 – 26,75 – 13,25

c) 38,25 – 18,25 + 21,64 – 11,64 + 9,93

d) 45,28 + 52,17 – 15,28 – 12,17

e) (72,69 + 18,47) – (8,47 + 22,69)

Lời giải:

a) 15,27 – 4,18 – 2,09 = 15,27 – (4,18 + 2,09)

= 15,27 – 6,27 = 9

b) 60 – 26,75 – 13,25 = 60 – (26,75 + 13,25)

= 60 – 40= 20

c) 38,25 – 18,25 + 21,64 – 11,64 + 9,93

= (38,25 – 18,25) + (21,64 – 11,64) + 9,93

= 20 + 10 + 9,93 = 39,93

d) 45,28 + 52,17 – 15,28 – 12,17

= (45,28 – 15,28) + (52,17 – 12,17)

= 30 + 40 = 70

e) (72,69 + 18,47) – (8,47 + 22,69)

= 72,69 + 18,47 – 8,47 – 22,69

= (72,69 – 22,69) + (18,47 – 8,47)

= 50 + 10 = 60

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 25 bài 138: Một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng bởi 36 centimet và chiều rộng bằng 35chiều nhiều năm được uốn xuất phát điểm từ một sợi dây thép. Hỏi sợi dây thép đó lâu năm mấy mét?

Lời giải:

Vì chiều rộng bằng 35chiều dài cần chiều dài bởi 53chiều rộng.

Chiều dài của hình chữ nhật là:

36  ×  53=60(cm)

Chu vi hình chữ nhật hay chiều lâu năm của gai dây thép kia là:

(60 + 36) × 2 = 192 (cm)

Đổi: 192 cm = 1,92 m

Đáp số: 1,92 m

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 25 bài bác 139: Một gai dây thép lâu năm 1,68m được uốn nắn thành một hình chữ nhật bao gồm chiều rộng là 34 cm. Tính chiều nhiều năm hình chữ nhật kia theo đơn vị đo là mét.

Lời giải:

Nửa chu vi hình chữ nhật là:

168 : 2 = 84 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật là:

84 – 34 = 50 (cm)

Đổi: 50cm = 0,5m

Đáp số: 0,5 m

Sách bài tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 25 bài 140: Một tổ người công nhân sửa ngừng một quāng con đường trong 3 ngày, trung bình mỗi ngày sửa được 30m đường. Ngày thứ nhất sửa được 29,6 m; ngày sản phẩm công nghệ hai sửa được rất nhiều hơn ngày thứ nhất 1,8 m. Hỏi ngày thứ cha tổ người công nhân đó sửa được bao nhiêu mét mặt đường ?

Lời giải:

Độ nhiều năm quãng mặt đường đã được sửa chấm dứt là:

30 × 3 = 90 (m)

Quãng con đường đã sửa trong ngày thứ nhị là:

29,6 + 1,8 = 31,4 (m)

Quãng con đường đã sửa trong 2 ngày đầu là:

29,6 + 31,4 = 61 (m )

Quãng đường đã sửa trong ngày thứ ba là:

90 – 61 = 29 (m)

Đáp số: 29m

Sách bài xích tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 25 bài bác 141: Chu vi một hình tứ giác là 23,4m. Tổng độ dài của cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai và cạnh thứ cha là 18,9m. Tổng độ nhiều năm của cạnh thiết bị hai cùng cạnh thứ cha là 11,7m. Tổng độ dài của cạnh thứ ba và cạnh thứ bốn là 9,9 m. Tính độ lâu năm mỗi cạnh của hình tứ giác đó.

Lời giải:

Độ nhiều năm của cạnh thứ bốn là:

23,4 – 18,9 = 4,5 (m)

Độ dài của cạnh thứ bố là:

9,9 – 4,5 = 5,4 (m)

Độ lâu năm của cạnh sản phẩm hai là:

11,7 – 5,4 = 6,3 (m)

Độ nhiều năm của cạnh đầu tiên là:

18,9 – 11,7 = 7,2 (m)

Đáp số: 7,2 m; 6,3 m; 5,4 m; 4,5 m.

Sách bài bác tập Toán lớp 5 Tập 1 trang 25 bài xích 142: Thay mỗi vệt * bằng một chữ số đam mê hợp:

a) +527,64*** , ​**    912,82

b) −76*, 283*7, *4   *37,3*

Lời giải:

a) Từ: +527,64*** , ​**    912,82

Ta có: −912,82527,64    385,18

Vậy số đề nghị tìm là : ***,** = 385,18.

Chú ý: có thể tìm vệt * bằng phương pháp thực hiện tại phép cùng đã cho.

Chẳng hạn:

– Ở hàng phần trăm có 4 + * = 12, vậy * = 8.

b)−76*, 283*7, *4   *37,3*

Nhận xét: triển khai phép tính theo thiết bị tự từ phải sang trái:

- Ở sản phẩm phần trăm: 8 – 4 = 4, suy ra: * = 4

- Ở mặt hàng phần mười: 2 – * =3, tại chỗ này 2 bé nhiều hơn * nên phải mượn 1 ngơi nghỉ hàng đơn vị để ở hàng phần mười tất cả 12 – * = 3. Vậy * = 9, nhớ 1 (đơn vị)

- Ở hàng đối kháng vị:

Nhớ 1 vào 7 được 8 và mượn 1 từ mặt hàng chục để có 1* – 8 = 7, vậy * = 5, lưu giữ 1 (chục).

Xem thêm: Giải Toán 9 Thực Hiện Phép Tính, Thực Hiện Phép Tính

- Ở hàng chục:

Nhớ 1 vào * được * + 1, ta có : 6 – (* + 1) = 3, nên * + 1 = 3, vậy * = 2.