(804 over 1000): ...........................................................

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 tập

c)

(9675 over 1000000): Chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu

(1954 over 1000000): ......................................................

2. Viết phân số thập phân thích hợp vào nơi chấm

Chín phần mười:...............

Hai mươi lăm phần trăm:...............

Bốn trăm phần nghìn:..................

Xem thêm: Thay Đổi Giãn Cách Co Chữ Trong Word ? Thay Đổi Giãn Cách Giữa Các Văn Bản

Năm phần triệu:.........................

3. Khoanh vào phân số thập phân

 (5 over 6;,,,,,,,,,,,10 over 7;,,,,,,,,,,,,3 over 100;,,,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,87 over 200;,,,,,,,,,,1 over 1000)

4. Chuyển phân số thành số thập phân (theo mẫu)

a) (3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10)

b) (9 over 25 = 9 imes over 25 imes = over 100)

c) (11 over 25 = .............. = ................)

d) (3 over 125 = .............. = ...............)

e) (81 over 900 = 81: over 900: = over 100)

g) (28 over 100 = .................. = ..................)

Đáp án

1. Viết bí quyết đọc những số thập phân (theo mẫu)

(5 over 10): năm phần mười

(75 over 100): bảy mươi lăm phần trăm

(17 over 10): mười bảy phần mười

(85 over 100): tám mươi lăm phần trăm

b)

(257 over 1000) : hai trăm năm mươi bảy phần nghìn

(804 over 1000) : tám trăm linh tư phần nghìn

c)

(9675 over 1000000) : Chín ngàn sáu trăm bảy mươi lăm phần triệu

(1954 over 1000000) : một ngàn chín trăm năm mươi tư phần triệu

2. Viết phân số thập phân phù hợp vào địa điểm chấm

Chín phần mười: (9 over 10)

Hai mươi lăm phần trăm: (25 over 100)

Bốn trăm phần nghìn: (400 over 1000)

Năm phần triệu: (5 over 1000000)

3. Khoanh vào phân số thập phân

(5 over 6;,,,,,,,,,,,10 over 7;,,,,,,,,,,,,3 over 100;,,,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,87 over 200;,,,,,,,,,,1 over 1000)

Ta khoanh tròn vào những phân số thập phân sau: 

(3 over 100;,,,,,,,,,,4 over 10;,,,,,,,,,,1 over 1000)

4. Chuyển phân số thành số thập phân (theo mẫu)

a) (3 over 5 = 3 imes 2 over 5 imes 2 = 6 over 10)

b) (9 over 25 = 9 imes 4 over 25 imes 4 = 36 over 100)

c) (11 over 25 = 11 imes 4 over 25 imes 4 = 44 over 100)

d) (3 over 125 = 3 imes 8 over 125 imes 8 = 24 over 1000)