Câu 1, 2, 3 trang 13 Vở bài xích tập (SBT) Toán lớp 5 tập 1. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi tiến hành phép tính


Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 13+14 tập 1

*

1. >; và 51 over 7……….26 over 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,32 over 7………35 over 7 cr và 86 over 10……….83 over 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,91 over 2………51 over 2 cr} ) 

2. Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi thực hiện phép tính

a) (21 over 8 + 13 over 4 = ……………….)

(32 over 7 + 13 over 7 = ………………..) 

b) (51 over 3 – 25 over 6 = ……………….)

 (47 over 9 – 15 over 9 = ……………)

c) (24 over 5 imes 31 over 8 = …………….)

(11 over 5:14 over 5 = ……………)

3. Tính

(9 imes 42 over 14 imes 27 = ………………….) 

Đáp án

1. >; Quảng cáo

(eqalign & 51 over 7,, > 26 over 7,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,32 over 7, và 86 over 10, = ,83 over 5,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,91 over 2, > ,51 over 2 cr )

2.

Xem thêm: Dế Choắt Rapper - Dế Choắt Rap Vui Về Mẹ

Chuyển các hỗn số sau thành phân số rồi triển khai phép tính

a)

(21 over 8 + 13 over 4 = 17 over 8 + 7 over 4 = 17 over 8 + 14 over 8 = 17 + 14 over 8 = 31 over 8)

(32 over 7 + 13 over 7 = 23 over 7 + 10 over 7 = 23 + 10 over 7 = 33 over 7)

b)

(51 over 3 – 25 over 6 = 16 over 3 – 17 over 6 = 32 over 6 – 17 over 6 = 32 – 17 over 6 = 15 over 6 = 5 over 2)

(47 over 9 – 15 over 9 = 43 over 9 – 14 over 9 = 43 – 14 over 9 = 29 over 9)

c)

(24 over 5 imes 31 over 8 = 14 over 5 imes 25 over 8 = 14 imes 25 over 5 imes 8 = 350 over 40 = 35 over 4)

(11 over 5:14 over 5 = 6 over 5:9 over 5 = 6 over 5 imes 5 over 9 = 2 over 3)

3. Tính

(9 imes 42 over 14 imes 27 = 9 imes 3 imes 14 over 14 imes 3 imes 9 = 1)