*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 23, 24 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


Với giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 23, 24 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật hay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 5. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 5 trang 23, 24 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Video giải Vở bài tập Toán lớp 5 trang 23, 24 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 23 Bài 1:Viết số đo thích hợp vào ô trống :

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Diện tích

xung quanh

Diện tích

toàn phần

(1)

8dm

5dm

4dm

(2)

1,2m

0,8m

0,5m

Lời giải:

Chu vi mặt đáy hình (1) :

C = (8 + 5) × 2 = 26dm

Diện tích xung quanh hình (1):

Sxq= C × h = 26 × 4 = 104dm2

Diện tích đáy hình (1):

Sđáy= 8 × 5 = 40dm2

Diện tích toàn phần hình (1):

Stp= Sxq+ Sđáy× 2 = 104 + 80 = 184dm2

Chu vi mặt đáy hình (2):

C = (1,2 + 0,8) × 2 = 4m

Diện tích xung quanh hình (2):

Sxq= C × h = 4 × 0,5 = 2m2

Diện tích đáy hình (2):

Sđáy= 1,2 × 0,8 = 0,96m2

Diện tích toàn phần hình (2):

Stp= Sxq+ Sđáy× 2 = 2 + 0,96 × 2 = 3,92m2

Hình hộp chữ nhật

Chiều dài

Chiều rộng

Chiều cao

Diện tích xung quanh

Diện tích toàn phần

(1)

8dm

5dm

4dm

104dm2

184dm2

(2)

1,2m

0,8m

0,5m

2m2

3,92m2

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 23 Bài 2:Một cái thùng tôn không lắp dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 1,2m, chiều rộng 0,8m và chiều cao 9dm. Tính diện tích tôn để làm thùng (không tính mép hàn).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 23

Lời giải

Vì thùng tôn không nắp nên khi tính diện tích tôn để làm thùng ta tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật trừ đi diện tích một mặt đáy.

Đổi: 9dm = 0,9m

Chu vi mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

(1,2 + 0,8) × 2 = 4 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:

4 × 0,9 = 3,6 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp chữ nhật là:

1,2 × 0,8 = 0,96 (m2)

Diện tích tôn để làm thùng là:

3,6 + 0,96 = 4,56 (m2)

Đáp số: 4,56m2

Vở bài tập Toán lớp 5 Tập 2 trang 24 Bài 3:Viết “bằng nhau” hoặc “không bằng nhau” thích hợp vào chỗ chấm:

*

a) Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật …………..

b) Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật …………..

Lời giải

-Hình a)

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(1,5 + 0,8) × 2 = 4,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

4,6 × 1 = 4,6 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

1,5 × 0,8 = 1,2 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là:

4,6 + 2 × 1,2 = 7 (m2)

-Hình b)

Chu vi mặt đáy hình hộp là:

(0,8 + 1) × 2 = 3,6 (m)

Diện tích xung quanh hình hộp là:

3,6 × 1,5 = 5,4 (m2)

Diện tích mặt đáy hình hộp là:

0,8 × 1 = 0,8 (m2)

Diện tích toàn phần hình hộp là:

5,4 + 2 × 0,8 = 7 (m2)

a. Diện tích xung quanh của hai hình hộp chữ nhật không bằng nhau.

b. Diện tích toàn phần của hai hình hộp chữ nhật bằng nhau.


Lý thuyết Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

1. Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật


*

b) Quy tắc:Giử sử hình hộp chữ nhật có chiều dài làa, chiều rộng làbvà chiều cao làh.

- Muốn tính diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật ta lấy chu vi mặt đáy nhân với chiều cao (cùng đơn vị đo).

Sxq=(a+b)×2×h

- Muốn tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật ta lấy diện tích xung quanh cộng với diện tích hai đáy.

Stp=Sxq+Sday×2=(a+b)×2×h+2×a×b


Lưu ý:

- Chu vi mặt đáy bằng tổng của chiều dài và chiều rộng nhân với2.

- Diện tích mặt đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

Ví dụ:Tính diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật có chiều dài8cm, chiều rộng6cmvà chiều cao4cm.

Giải:

Chu vi đáy của hình hộp chữ nhật là:

(8+6)×2=28(cm)

Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật đó là:

28×4=112(cm2)

Diện tích một đáy là:

8×6=48(cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật đó là:

112+48×2=208(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh:112cm2;

Diện tích toàn phần:208cm2.

Xem thêm: Sơ Đồ Mối Quan Hệ Giữa Các Hợp Chất Vô Cơ, Mối Quan Hệ Giữa Các Loại Hợp Chất Vô Cơ

Chú ý:Khi tìm diện tích xung quanh ta có thể làm gộp thành :(8+6)×2×4=112cm2.

Bài giảng Toán lớp 5 trang 23, 24 Bài 105: Diện tích xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật