Cả bố con gà, vịt, ngỗng trọng lượng 10,5kg. Biết bé gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn kê 0,9kg. Hỏi bé ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?


Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8 273,05 – 90,27 81 – 8,89

2. Tra cứu x

a) x + 2,47 = 9,25

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. A) Viết tiếp vào địa điểm chấm đến thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 trang 66

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a - ......- ......

b) Tính bởi hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

Xem thêm: Soạn Bài Tập Đọc Đường Đi Sa Pa Trang 102 Sgk Tiếng Việt 4 Tập 2

4. Cả bố con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà trọng lượng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9kg. Hỏi nhỏ ngỗng trọng lượng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

*
 

2. Tìm kiếm x

a) x + 2,47 = 9,25

x = 9,25 – 2,47

x = 6,78

b) x – 6,54 = 7,91

x = 7,91 + 6,54

x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

x = 6,54 – 3,72

x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

x = 9,6 – 3,2

x = 6,4

3. A) Viết tiếp vào nơi chấm đến thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c = a – (b + c)

Hay : a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

(eqalign & underbrace 8,6 - 2,7_5,9 - 2,3 cr & = 5,9, - ,2,3 cr và = 3,6 cr ) 

Cách 2:

(eqalign và 8,6 - 2,7 - 2,3 cr và = 8,6 - underbrace (2,7 + 2,3)_5 cr & = 8,6 - 5 = 3,6 cr )

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

(eqalign và 24,57 - (11,37 + 10,3) cr & = underbrace 24,57 - 11,37_13,2 - 10,3 cr và = 13,20 - 10,3 cr & = 2,90 cr ) 

Cách 2:

(eqalign và 24,57 - (11,37 + 10,3) cr và = 24,57 - 21,67 cr và = 2,9 cr )