Câu 1, 2, 3, 4 trang 23 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1. 1. Viết số ngày trong từng mon vào địa điểm chấm

1. Viết số ngày trong từng tháng vào khu vực chấm

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

… ngày

… hoặc… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

… ngày

b) Viết tiếp vào địa điểm chấm:

– Năm nhuận tất cả …… ngày.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán luyện tập trang 23

– Năm ko nhuận có…… ngày.

2. Viết tiếp vào vị trí chấm:

Vua quang Trung tắt thở năm 1792. Năm đó thuộc nuốm kỷ XVIII. Tính từ thời điểm năm đó đến năm nay đã được …………năm.

3. Điền dấu >,

2 ngày … 40 giờ

5 phút ……(1 over 5) giờ

(1 over 2)phút ……….30 giây

2 giờ 5 phút…… 25 phút

1 phút 10 giây… 100 giây

1 phút rưỡi =…… giây

4. Khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng:

a) Ngày 23 mon 5 là sản phẩm ba. Ngày một tháng 6 thuộc năm kia là:

A. Thứ bốn B. Trang bị năm

C. Lắp thêm 6 D. đồ vật bảy

b) Số thích hợp để viết vào khu vực chấm của 7kg 2g = …..g là:

A. 72 B. 702

C . 7002 D. 720Quảng cáo

*

1. 

Tháng 1

Tháng 2

Tháng 3

Tháng 4

Tháng 5

Tháng 6

31 ngày

28 hoặc 29 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

30 ngày

Tháng 7

Tháng 8

Tháng 9

Tháng 10

Tháng 11

31 ngày

31 ngày

30 ngày

31 ngày

31 ngày

b) Viết tiếp vào nơi chấm:

– Năm nhuận bao gồm 366 ngày.

– Năm ko nhuận tất cả 365 ngày.

Xem thêm: Viết Bài Văn Kể Về Một Việc Tốt Của Em Góp Phần Bảo Vệ Môi Trường Lớp 3

2.

Vua quang Trung tắt hơi năm 1792. Năm đó thuộc cố kỉnh kỷ XVIII. Tính từ thời điểm năm đó đến năm nay đã được 222 năm.