Muốn nhẩm nghiệm của một phương trình nhằm tìm giải pháp giải, kiểm tra công dụng tính tích phân, đạo hàm đúng hay sai, triển khai phép phân tách một đa thức với một đa thức...... Một cách chính xác và cấp tốc chóng, lúc ấy Wolfram Alpha sẽ là khí cụ vô thuộc hữu ích. Nội dung bài viết sau giới thiệu một số cú pháp để giải các dạng toán thân thuộc trên Wolfram Alpha.Bạn vẫn xem: hướng dẫn thực hiện wolfram alpha

CÁCH NHẬP CÁC HÀM VÀ PHÉP TOÁN TRONG

CÔNG CỤ GIẢI TOÁN WOLFRAM ALPHA

I. Một số ví dụ hay gặp:

Tính: (sqrt x ) ta nhập sqrt(x)

Giải phương trình: (x^4 - 3x^2 + 1 = 0) ta nhập x^4-3x^2+1=0

Tính: (intlimits_1^e ln xdx ) ta nhập int_1^e lnx dx

Tính: (mathop lim limits_x o 1 fracx^2 - 1x - 1) ta nhập lim(x khổng lồ 1) (x^2-1)/(x-1)

Tính: (mathop lim limits_n o infty left( 1 + frac1n ight)^n) ta nhập lim(n to lớn infinity) (1+1/n)^n

Đạo hàm:(left( x^2 + 1 ight)") ta nhập d/dx (x^2+1)

Giao diện làm việc của Wolfram Alpha:


*

Ví dụ: Giải phương trình: (x^2 - 4x + 3 = 0)

Ta được 2 nghiệm là x=1 cùng x=3


*

Ví dụ: Thực hiện tại phép phân chia đa thức: (left( x^4 - 2x^3 + 2x^2 + 1 ight)/(x - 1))

Ta được thương là: (x^3 - x^2 + x + 1); dư là 2


*

II. Cú pháp của một số phép toán solo giản

1. Nhập các hàm toán học tập cơ bản:

+ Hàm mũ: a^x

+ Hàm logaric: log_a(x); log(x)=log_10(x); ln(x)=log_e(x) (hàm ln(x) máy tính hiện thị là log(x))

+ Hàm vô tỉ, căn bậc 2: sqrt(x); xuất xắc x^(1/2). Căn bậc n: x^(1/n). Hoặc 4th root(x) là x√4

+ hàm lượng giác: sin(x); cos(x); tan(x); cot(x).Bạn sẽ xem: hướng dẫn áp dụng wolfram alpha

+ hàm vị giác ngược: arcsin(x); arcos(x); arctan(x); arccot(x).

Bạn đang xem: Wolfram alpha giải toán

+ Hàm hữu tỉ P(x) trên Q(x): P(x)/Q(x).

2. Những đại lượng toán học:

+ Số pi: pi

+ Vô cùng: infinity

+ Cơ số e: e

3. Tính số lượng giới hạn hàm số:

+ Tính lim của f(x) khi x dần mang lại a:

+ lim f(x) as x -> a;

+ lim f(x) as a; lim(x to a) f(x).

4. Tính đạo hàm hàm một biến:

5. Tính đạo hàm riêng:

+ Tính đạo hàm riêng cung cấp 1 của hàm f(x,y): d/dx f(x,y); d/dy f(x,y)

+ Tính đạo hàm riêng cấp 2 của hàm f(x,y): d^2/dx^2 f(x,y); d^2/dxdy f(x,y); d^2/dy^2 f(x,y)

+ Tính đạo hàm riêng cung cấp n của hàm nhiều biến giống như như trên.

6. Tính tích phân:

+ Tính tích phân biến động của hàm f(x): int f(x) dx.

+ Tính tích phân khẳng định của hàm f(x): int_a^b f(x) dx; int f(x) dx from a to lớn b

7. Giải phương trình đại số:

+ Phương trình bậc 2: ax^2+bx+c=0.

Xem thêm: Meaning Of Whole Number Là Gì ? Nghĩa Của Từ Whole Number

+ Phương trình bậc 3: ax^3+bx^2+cx+d=0.

8. Giải hệ phương trình:

+ Hệ 2 PT 2 ẩn: f(x,y)=0,g(x,y)=0

+ Hệ nhiều PT các ẩn: f(x,….,z)=0,…p(x,…,z)=0

9. Giải phương trình vi phân:

+ đường tính cung cấp 1: y’+p(x)y=q(x)

+ con đường tính cấp cho 2: y”+p(x)y’+q(x)y=f(x)

+ PTVP cấp cho 1 khác: y’=f(x,y)

II. Cú pháp và ví dụ minh họa những phép toán phức tạp:

1. Tra cứu GTLN, GTNN thỏa điều kiện

+ Cú pháp tìm GTLN: Maximize f(x,y,z,…), đk 1, đk 2, …

+ Cú pháp kiếm tìm GTNN: Minimize f(x,y,z,…), điều kiện 1, điều kiện 2, …

2. Giải phương trình, hệ phương trình

+ Cú pháp giải phương trình: Solve f(x,y,z,…)=0 hoặc đơn giản dễ dàng ghi f(x,y,z,..) = 0

+ Cú pháp giải hệ phương trình: Solve f(x,y,z,..)=0, g(x,z,y,…)=0 hoặc f(x,y,z,…,) , g(x,y,z,…)