rất có thể giải tất cả các phương trình dạng ax^2+bx+c=0 bằng phương pháp sử dụng công thức bậc hai: frac-b±sqrtb^2-4ac2a. Công thức bậc hai đã cho ra hai nghiệm, một nghiệm lúc ± với dấu cộng và một nghiệm khi với dấu trừ.

Bạn đang xem: Giải phương trình x^2 + 5x


Phương trình này sống dạng chuẩn: ax^2+bx+c=0. Sửa chữa 5 vào a, 6 vào b cùng -7 vào c trong bí quyết bậc hai, frac-b±sqrtb^2-4ac2a.
*

3x2+6x-7=0 Two solutions were found : x =(-6-√120)/6=-1-1/3√ 30 = -2.826 x =(-6+√120)/6=-1+1/3√ 30 = 0.826 Step by step solution : Step 1 :Equation at the kết thúc of step 1 : (3x2 + 6x) - 7 = ...
displaystyleleft(x-3 ight)left(x+9 ight) Explanation:To factordisplaystylex^2+6x-27 Find khổng lồ numbers whose product is -27 & whose sum is 6. For this it is ...
displaystyleleft(x+3 ight)^2=16 Explanation:The given equation:displaystylex^2+6x-7=0displaystylex^2+2cdot3cdotx-7=0displaystylex^2+2cdot3cdotx+3^2-3^3-7=0 ...

Xem thêm: Giải Bài Tập Sách Giáo Khoa Toán Lớp 3, Sách Giáo Khoa


6 and -12Explanation: displaystyley=x^2+6x-72=0 .Find 2 numbers knowing sum (-b = -6) & product (c = -72).Factor pairs of (c = -72) --> (-4, 18)(4, -18)(-6, 12)(6, -12). ...
Thêm Mục
*
*

*
*
*

*
*

*
*