*Bạn đang xem: Z 18 là nguyên tố gì

Nguyên tố X tất cả Z = 18 thuộc nhiều loại nguyên tố như thế nào sau đây?

A. Kim loại.

B. Phi kim.

C. Khí hiếm.

D. á kim. 


*

Chọn C

Ta có thông số kỹ thuật electron nguyên tử X:1s22s22p63s23p6.

X có 8 electron lớp bên ngoài cùng nên là khí hiếm.


*Xem thêm: Hướng Dẫn Giải Bài 31 Trang 40 Sgk Toán 7 Tập 2 Chi Tiết Nhất

Nguyên tử của yếu tố x có xu thế nhường một e nhằm cấu hình bền vững nó có tính sắt kẽm kim loại điển hình. Vậy x hoàn toàn có thể thuộc nhóm nào sau đâya)nhóm kim loại kiềm. B)nhóm halogenc)nhóm kim loại kiềm thổ. D)nhóm khí hiếm


Câu 9:Nguyên tử của nguyên tố X có phân phần bên ngoài cùng là 3p1. Nguyên tử của nhân tố Y bao gồm phân lớp ngoài
cùng là 4s. Điều khẳng định nào tiếp sau đây đúng?
A.X, Y là kim loạiB.X là khí hiếm,Y là phi kimC.X là kim loại,Y là khí thảng hoặc D.X là phi kim,Y là kim loại
Câu 10: chọn câu đúng khi nói đến nguyên tử trong những câu sau.
A.Mg gồm 12 electronB.Mg có 24 protonC.Mg có 24 electronD.Mg gồm 24 nơtron
Câu 11: Nguyên tử nào tiếp sau đây có số electron lớp ngoài cùng nhiều nhất
A. Ne (Z=10)B. O (Z=8)C. N (Z=7)D. Cl (Z=17)

12 24Mg Câu 12: Nguyên tử của nguyên tố X có phân lớp electron quanh đó cùng là 3p4. Phát biểu nào sau đây không đúng?A. X bao gồm 4 electron ở phần bên ngoài cùng. B. X là phi kim.C. X gồm 3 lớp electron. D. Số hạt với điện của nguyên tử X là 32.Câu 13: vào bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kì nhỏ dại và số chu kì bự là ?A. 3 với 3 B. 3 và 4 C. 4 và 4 D. 4 và 3Câu 14: Nguyên tử của nguyên tố R gồm 3 lớp e, lớp bên ngoài cùng bao gồm 3e. Vậy số hiệu nguyên tử của thành phần R là:A. 3 B. 15 C. 14 D. 13Câu 15: Nguyên tử của yếu tố nào sau đây khi dấn thêm 1e thì đạt cấu hình e của Ne(Z=10).A. Cl(Z=17) B. F(Z=9) C. N(Z=7) D. Na(Z=11)Câu 16: cho những phát biểu sau:(I) F là phi kim mạnh dạn nhất.(II) Li là KL có độ âm điện lớn nhất(III) He là nguyên tử có cung cấp kính nhỏ nhất.(IV) Be là KL yếu duy nhất trong đội IIA.Số những phát biểu đúng là?A. 1 B. 2 C. 3 D. 4Câu 17: Tính kim loại tăng dần đều trong hàng :A. Ca, K, Al, Mg B. Al, Mg, Ca, K C. K, Mg, Al, Ca D. Al, Mg, K, CaCâu 18: Tính phi kim sút dần trong hàng :A. C, O, Si, N B. Si, C, O, N C. O, N, C, si D. C, Si, N, OCâu 19: trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố:A. Tăng theo chiều tăng dần của các điện tích hạt nhân. B. Sút theo chiều tăng dần của những điện tích phân tử nhân.C. Sút theo chiều tăng của tính kim loại. D. B với C hầu hết đúng.Câu 20 : vào bảng tuần hoàn, nhân tố X bao gồm số máy 16, nguyên tố X thuộc :A. Chu kì 3, team IVA B. Chu kì 4, nhóm VIA. C. Chu kì 3, nhóm VIA D. Chu kì 4, nhóm IIIA.Câu 21: Nguyên tử X bao gồm ký hiệu 2656X. Cho các phát biểu sau về X:(1) Nguyên tử của nhân tố X tất cả 8 electron ở phần ngoài cùng.(2) Nguyên tử của yếu tắc X có 30 nơtron trong phân tử nhân.(3) X là 1 trong những phi kim.(4) X là yếu tắc d.Trong các phát biểu trên, các phát biểu đúng là?A. (1), (2), (3) cùng (4). B. (1), (2) và (4). C. (2) với (4). D. (2), (3) và (4).Câu 22: những nguyên tố cùng chu kỳ thì những nguyên tử của bọn chúng có đặc điểm chung:A. Cùng số lớp electron. B. Cùng số hiệu nguyên tử.C. Thuộc số electron hoá trị . D. Thuộc số nơtron trong hạt nhân .Câu 23: những nguyên tố thuộc trong một đội nhóm thì các nguyên tử của bọn chúng có điểm sáng chung:A. Cùng số lớp Electron. B. Cùng số Electron hoá trị.C. Cùng số Electron ko kể lớp vỏ. D. Cùng điện tích hạt nhân.Câu 24: Độ âm năng lượng điện của nguyên tử của nhân tố càng béo thì:A. Tính phi kim càng mạnh. B. Tính phi kim càng giảmC. Tính sắt kẽm kim loại càng táo bạo D. Không ảnh hưởng đến đặc điểm của nguyên tốCâu 25: cho các kí hiệu 11 23 Na; 12 24 Mg;13 27 Al ; 19 39 K. Tính sắt kẽm kim loại được xếp theo hướng tăng dần:A. Na Câu 26: Tính Bazơ của các hợp chất hiđrôxít của những nguyên tố Na, Mg, Al xếp theo chiều bớt dần là:A. NaOH, Al(OH)3, Mg(OH)2. B. Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOHC. Mg(OH)2, Al(OH)3, NaOH D. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3,Câu 27: những hạt kết cấu nên nguyên tử của phần đông các yếu tắc làA. Proton, nơtron. B. Electron, proton.C. Nơtron, electron. D. Electron, nơtron, proton.Câu 28: Cho thông số kỹ thuật electron của Mn (Z = 25): 1s22s22p63s23p63d54s2 . Hỏi Mn thuộc các loại nguyên tố gì?A. Nguyên tố s. B. Thành phần d. C. Yếu tắc f. D. Nguyên tố p.Câu 29: Nguyên tử của thành phần A gồm tổng số electron ở những phân lớp phường là 9. Yếu tố A làA. 15P. B. 17Cl. C. 14Si. D. 16S.Câu 30: Có các đồng vị sau 1H1 ; 12H ; 17 35Cl ; 17 37Cl . Hoàn toàn có thể tạo ra số phân tử hiđroclorua HCl là