Cho 8,9g Zn và Mg vào dd H2SO4 loãng dư thu được 4,48l khí đktc. Khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu là?


*

Zn+H2SO4\(\rightarrow\)ZnSO4+H2

Mg+H2SO4\(\rightarrow\)MgSO4+H2

\(n_{H_2}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2mol\)

- Gọi số mol Zn là x, số mol Mg là y. Ta có hệ phương trình:

65x+24y=8,9

x+y=0,2

Giải ra x=y=0,1

mZn=0,1.65=6,5 gam

mMg=0,1.24=2,4 gam


*

Cho 15.75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư , thu được 3.36 lít khí (đktc).Bạn đang xem: Zn có tác dụng với h2so4 loãng không

a)Tính% theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

b)Tính khối lượng muối thu đc 

giải chi tiết giúp mk vớiiiii ạ

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15(mol)\\Zn+H_2SO_4\to ZnSO_4+H_2\\\Rightarrow n_{Zn}=0,15(mol)\\\Rightarrow \%_{Zn}=\dfrac{0,15.65}{15,75}.100\%=61,9\%\\\Rightarrow \%_{Cu}=100\%-61,9\%=38,1\%\\b,n_{ZnSO_4}=0,15(mol)\\\Rightarrow m_{ZnSO_4}=0,15.161=24,15(g)\)

Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu vào dung dịch H 2 S O 4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là

A. 63% và 37%.

Bạn đang xem: Zn tác dụng với h2so4 loãng

B. 61,9% và 38,1%.

C. 61,5% và 38,5%

D. 65% và 35%

16) Cho 15,75g hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, thu được 33,6l khí (đktc).

a) Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu.

b) Tính khối lượng dd muối thu được.

\(33,6(l) \to 3,36(l)\\Zn+H_2SO_4 \to ZnSO_4+H_2\\n_{H_2}=0,15(mol)\\n_{Zn}=n_{H_2}=0,15(mol)\\a/\\\%m_{Zn}=\frac{0,15.65}{15,75}.100\%=61,9\%\\\%m_{Cu}=38,06\%\\b/\\n_{ZnSO_4}=n_{H_2}=0,15(mol)\\m_{ZnSO_4}=0,15.161=24,15(g)\)

Cho 15,75 hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào đ H2SO4 loãng dư, thu được 33,61 lít khí (đktc).

a)Tính khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu

b)Tính khối lượng đ muối thu được

ta co cu khong pu voi h2so4 zn td tao ra khi la h2,viet pt tinh mol suy he pt tinh mol cua zn tinh khoi luong zn lay hh ban dau - khoi luong zn tim duoc khoi luong cu .b)tu khi suy he pt tinh mol muoi roi tinh khoi luong

 

Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Tính thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

- Cu không tác dụng được với dd H2SO4 loãng.

\(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\left(mol\right)\\Zn+H_2SO_4\rightarrow ZnSO_4+H_2\\n_{Zn}=n_{H_2}=0,1\left(mol\right)\\\Rightarrow\%m_{Zn}=\dfrac{0,1.65}{10,5}.100\approx61,905\%\\\Rightarrow\%m_{Cu}\approx38,095\%\)

Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1% B. 63% và 37%

C. 61,5% và 38,5 D. 65% và 35%

$Zn + H_2SO_4 \to ZnSO_4 + H_2$

Theo PTHH : 

$n_{Zn} = n_{H_2} = \dfrac{2,24}{22,4} = 0,1(mol)$$\%m_{Zn} = \dfrac{0,1.65}{10,5}.100\% = 61,9\%$

Chọn đáp án A

Cho 10,5 gam hỗn hợp hai kim loại Zn, Cu vào dung dịch H 2 S O 4 loãng dư, người ta thu được 2,24 lít khí (đktc). Thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu là:

A. 61,9% và 38,1%

B. 63% và 37%

C. 61,5% và 38,5%

D. 65% và 35%

câu 22

cho 15,75 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Zn vào dd H2SO4 loãng dư, thu đc 3,36 lít khí (đktc). Tính % KL mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

Gọi a=nCu; b=nZn

Ta có 64a+65b=15,75 (1)

Zn+H2ZO4-> ZnSO4+H2

b. b

 b=nH2= 3,36/22,4=0,15mol

mZn= 0,15.65= 9,75g

mCu=15,75-9,75=6(g)

%mZn=9,75.100%/15,75 =61,9%

%mCu=6.100%/15,75*38,1%

 

Bài 6: Cho 11,6 gam hỗn hợp 2 kim loại Cu và Fe vào dd H2SO4 loãng dư, thu được 3,36 lít khí (đktc).

Xem thêm: Ngæ°Á»I đàN ôNg 61 TuổI Lãªn TruyềN Hã¬Nh Tã¬M BạN HẹN Hã² Sau 1 Thã¡Ng Ly Hã´N

Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng.

\(n_{H_2}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15\left(mol\right)\)

PTHH: Fe + H2SO4 --> FeSO4 + H2

_____0,15 mFe = 0,15.56 = 8,4 (g)

=> mCu = 11,6 - 8,4 = 3,2 (g)

\(\left\{{}\begin{matrix}\%Fe=\dfrac{8,4}{11,6}.100\%=72,414\%\\\%Cu=\dfrac{3,2}{11,6}.100\%=27,586\%\end{matrix}\right.\)